Numara : 91
Tarih : 21.10.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/91

KONU: Yıllık Tecil Faizi Oranının %19’dan %12’ye İndirilmesi ve Gecikme Zammı Uygulaması Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır.


I Tecil Faiz Oranı

21 Ekim 2010 tarih ve 27736 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: C 2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile, yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21 Ekim 2010 tarihinden itibaren yıllık %12 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 21 Ekim 2010 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden 21 Ekim 2010 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, 21 Ekim 2010 tarihinden itibaren de %12 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Aynı şekilde, 21 Ekim 2010 tarihinden önce spor kulüplerinin tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21 Ekim 2010 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; 21 Ekim 2010 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, 21 Ekim 2010 tarihinden itibaren de yıllık tecil faizi oranının 1/6'sı olan (12/6=) %2 oranında yıllık tecil faizi uygulanacaktır.

6183 sayılı Kanun'un 48 inci maddesi uyarınca, amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilmektedir.

Ayrıca, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 50.000 TL’yi (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmamaktadır. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde ise gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50.000 TL’yi aşan kısmın yarısıdır.

Tecil faizinin hesaplanmasında kullanılacak basit faiz usulü formülü aşağıda gösterilmiştir.

Tecil Faizi =

Taksit Tutarı X Yıllık Tecil Faizi Oranı X Gün Sayısı

36.000

II Günlük Gecikme Zammı

Bilindiği üzere, 19 Ekim 2010 tarih ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı %1,40 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (1,40/100/30=) 0,000467 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C) (Sıra No: 2)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.