Numara : 93
Tarih : 27.10.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/93

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Uyarınca Teşvik Belgesi Almış Olan Mükelleflere İlişkin Hatırlatma.

Bilindiği gibi yeni teşvik sisteminin yasal düzenlemeleri, 2009/15199 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2009/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile yapılmış ve bu düzenlemeler 2009/107-108 sayılı sirkülerlerimizle sizlere duyurulmuştu.

Bu sirkülerimizde yeni teşvik sistemi ile, başta sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması ve vergi indirimi olmak üzere, 31/12/2010 tarihine kadar başlayan yatırımlara ek avantajlar sunulduğu bir kez daha hatırlatılarak (detaylı bilgi için sirküler ekinde yer alan tabloyu inceleyebilirsiniz.) yatırıma başlamadan ne anlaşılması gerektiği hususuna dikkat çekilmektedir.

Hatırlanacağı gibi, 2009/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in “Yatırıma Başlama” başlıklı 11 inci maddesinde, “Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u, büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı gibi, yatırıma başlanıldığının kabulü için teşvik belgesinin alınması ve;

  • bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’unun gerçekleşmesi,
  • büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması

halinde yatırıma başlanılmış olduğu kabul edilebilecektir.

Ek:

1. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Tablosu

Bölgeler

31/12/2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

31/12/2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

I

2 yıl

-

II

3 yıl

-

III

5 yıl

3 yıl

IV

7 yıl

5 yıl

2. Vergi indirimi Tablosu

2.1. Teşvik Belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanılmaması halinde uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

10

25

25

25

II

15

40

30

40

III

20

60

40

60

IV

25

80

45

80

2.2. Teşvik Belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

20

50

30

50

II

30

60

40

60

III

40

80

50

80

IV

60

90

70

90

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.