Numara : 96
Tarih : 5.11.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/96

KONU: Güncellenen "Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna" ve Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Başvurularına İlişkin TÜBİTAK Duyurusu.

TÜBİTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programlarının Uygulama Esaslarında 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek değişiklik çerçevesinde mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’u güncellenerek www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, TÜBİTAK’ın özel sektöre yönelik proje esaslı araştırma ve geliştirme destekleri, 1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1508- TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı ve 1509- TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütülmektedir.

TÜBİTAK tarafından konuya ilişkin olarak yapılan duyuruya göre;

1 Kasım 2010 tarihinden itibaren;

  •  Kuruluş tarafından hazırlanan Mali Raporların,
  • Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen AGY500 raporların,
  • Kuruluş tarafından TÜBİTAK’a gönderilecek Ar-Ge Yardımı İstek Formlarının

güncellenen ve 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle kullanıma açılan Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 01.00)’nun dikkate alınarak düzenlenmesi ve sunulması zorunludur.

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda (Sürüm 01.00) da görüleceği üzere, 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren yapılacak Ar-Ge Yardımı İstek Formu başvurularında;

  • Personel maliyetleri beyan edilirken, Uygulama Esaslarında yapılan değişiklikler kapsamında, “proje süresince desteklenecek personel ortalama aylık maliyeti”nin hesaplanmasına yönelik, ilgili dönemde proje çalışanının ortalama aylık maliyeti ile yine ilgili dönemde proje çalışanının eğitim durumuna göre bulunacak maliyet ile karşılaştırılacak, düşük olan tutar, “personel ortalama aylık maliyeti” olarak G011 formuna yazılacaktır.
  • M011-A, M011-B ve M011-C formları düzenlenmeyecek olup sadece ilgili dönemde eğitim durumuna göre aylık maliyetin hesaplanmasına yönelik G011-C formu, diğer personel gider formlarına ek olarak düzenlenecektir.
  • Yeni uygulamada, proje başvuru tarihinden önceki altı ayın ortalama aylık maliyet hesaplaması yapılmayacaktır.
  • Seyahat giderleri kapsamında, konaklama giderleri beyan edilmeyecektir.
  • Patent tescil giderleri ile buna ilişkin danışmanlık giderleri de desteklenmeyeceği için G017 formu düzenlenmeyecektir. (TÜBİTAK’ın Patent tescil desteğine ilişkin ayrı bir programı bulunmaktadır.)
  • Transfer ödemesi uygulamasında proje bütçesine getirilen 1.000.000 TL sınırlaması kaldırılmış olup, proje bütçesinin %25’i oranında ve 500.000 TL’yi geçmeyecek şekilde ön ödeme yapılacaktır.

Kuruluş Yetkililerinin, Proje Yürütücülerinin, Proje Mali Sorumlularının ve Yeminli Mali Müşavirlerin; www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde yayımlanan destek programlarının “Uygulama Esasları” ile güncellenen “Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunu (Sürüm 01.00)” projelere ilişkin yapacakları ve TÜBİTAK’a sunacakları dokümanlarda kullanmaları gerekmektedir.

Ayrıca yine TUBİTAK tarafından yapılan transfer ödemesi (ön ödeme) başvurularına ilişkin duyuruda, yukarıda sayılan programlar çerçevesinde desteklenen projeler kapsamında transfer ödemesi (ön ödeme) uygulaması yapıldığı ve transfer ödemesi başvuruları kapsamında ön ödeme talepleri 2010/2. dönemi için en geç 03.12.2010 tarihi mesai saati sonuna kadar kabul edilebileceği belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.