VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/14

KONU: Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Bakanlar Kurulu Tarafından Yeniden Belirlendi.

2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmişti.

Ancak, 05 Ocak 2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu katsayılar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01.01.2011 – 30.06.2011

Aylık Katsayısı

0,061954

Taban Aylık Katsayısı

0,82656

Yan Ödeme Katsayısı

0,019638

Buna göre 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı, Aile Yardımı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Bu katsayı değişiklikleri; 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1. 2011 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2011 - 30.06.2011

2.623,23

1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge+Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X 2 (% 200)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,061954

=

92,931

8.000

X

0,061954

=

495,632

500

X

0,061954

=

30,977

1.000

X

0,82656

=

826,56

(1.500+8.000)

X

0,061954 X 2 (% 200)

=

1.177,26

Toplam

2.623,23


2.
2011 Yılının Birinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2011 – 30.06.2011

30,98

15,49


3. Aile Yardımı : 01.01.2011 – 30.06.2011 Dönemi için 112,94 TL.’dir.

Aile yardımı sadece kamu personeli için gelir vergisinden müstesnadır.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.


2011/1241 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.