Numara : 18
Tarih : 13.1.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/18

KONU: Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı.

13 Ocak 2011 tarihli ve 27814 Sayılı Resmi Gazete'de 279 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 29 Aralık 2010 tarihli ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1182 sayılı "Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" ile tam mükellef kurumlar tarafından finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilecek faizlere uygulanacak tevkifat oranları, söz konusu tahvillerin vadeleri esas alınmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. Anılan Kararnameye ilişkin açıklamalarımız 29.12.2010 tarihli ve 2010/104 numaralı sirkülerimizde dikkatinize sunulmuştur.

Bu Tebliğde, 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

279 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde, özellikle iki hususta yapılan açıklama önem arz etmektedir.

  1. İhraç tarihine bakılmaksızın, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillere ilişkin olarak 2010/1182 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımı tarihi olan 29/12/2010 tarihinden itibaren yapılacak faiz ödemeleri üzerinden, tahvillerin vadesi dikkate alınmak suretiyle anılan Karar'da belirlenen oranlarda tevkifat yapılması gerekmektedir.
     
  2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillere ait faiz ödemeleri üzerinden, ödemelerin banka veya aracı kurumlarca yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, ihraç eden tam mükellef kurumlarca anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

279 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.