Numara : 21
Tarih : 21.1.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/21

KONU: 6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

9 Ocak 2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmi Gazete'de 6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasıyla birlikte vergileme süreci, Tarh, Tebliğ ve Tahakkuk olarak devam ederek Tahsil ile tamamlanmaktadır.

Vergi Usul Kanunu'nda "Tebliğe" ilişkin hükümler 93 ila 109'uncu maddelerde yer almakla beraber; İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Tebliğ İşleri ve Ücretler" başlıklı 60'ıncı maddesinde Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ işlerinin, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağına ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Bu nedenle, Tebligat Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler özellikle vergi yargı süreci açısından önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, 6099 Sayılı Kanunla getirilen yeni düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

  • Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilcektir. (Bu hüküm bu Kanun'un yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra – 9 Ocak 2012 - yürürlüğe girecektir.)
  • Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. (Bu hüküm bu Kanun'un yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra – 9 Ocak 2013 - yürürlüğe girecektir.)
  • Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır.
  • Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.
  • Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılacaktır.
  • Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmı ile iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini, bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecburdurlar.

İlgili Kanun'a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6099 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.