Numara : 25
Tarih : 21.2.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/25

KONU: Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

19.02.2011 tarih ve 27851 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "V-Aracılık Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişiler" ile "VII-Beyannamelerin İmzalanması ve Diğer Hususlar" başlıklı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre 1 Mart 2011 tarihinden itibaren elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensuplarına, mükellefler ile imzalamış oldukları

  • Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine
  • veya bunların süresinin sona erdiğine ya da iptaline/feshine

ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu durumda, meslek mensupları, müşterileriyle düzenlemiş oldukları e-beyanname sözleşmelerine ait bilgilerin girişini yapmadıkları sürece müşterilerine ait beyannameleri/bildirimleri elektronik ortamda gönderemeyeceklerdir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.