VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/32

KONU: Bazı Konularda Belge Düzeni, Sinema Filmlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılması ve Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

02.03.2011 tarih ve 27862 sayılı Resmi Gazete’de 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile, noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik edilen belgeler ve defterlere ilişkin bildirimler, turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan mükelleflerde belge düzeni, müşterilerin kendilerine servis esasına göre yemek hizmeti verilen işyerlerinde belge düzeni, şehirler arasında karayoluyla yapılan yolcu taşımacılığında belge düzeni, şans oyunlarında belge düzeni ile sinema filmlerinin amortisman oranının belirlenmesi ve kesin mizan bildirimleri konularında düzenlemeler yapılmıştır.

1. Müşterilerin Kendilerine Servis Esasına Göre Yemek Hizmeti Verilen İşyerlerinde Belge Düzeni

Bedeli alındıktan sonra yiyecek ve içeceklerin müşterilerin kendilerince servis edilmesi esasına göre yemek hizmeti verilen işyerlerinde bulunan ve müşterilere talep ettikleri yiyecek ve içeceklerin takip edilebilmesi amacıyla ödeme kaydedici cihazlardan bağımsız olarak sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliliği olmayan fiş veya belgeler üreten cihazların 01.07.2011 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlara bağlı olarak kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre, söz konusu takip cihazlarının, yapılan satışa ilişkin olarak yalnızca ödeme kaydedici cihaz tarafından otomatik olarak iletilecek bilgilere göre (herhangi bir manuel giriş yapılmaksızın) fiş üretecek nitelikte olması gerekecektir.

Tebliğ ile getirilen zorunluluğa uymayan mükelleflere Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

2. Sinema Filmlerinin Amortisman Oranına İlişkin Değişiklik

Tebliğ ile, 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listenin 44.9.1. Filmler sınıflandırmasının altında 44.9.1.1. Sinema Filmleri alt sınıfı ihdas edilmiş ve söz konusu filmlerin amortisman oranlarının ilk yıl %85 ve ikinci yıl %15 olarak uygulanması uygun görülmüştür.

Yeni nispetler 02 Mart 2011 tarihinden itibaren aktifleştirilen sinema filmleri için uygulanacaktır.

No

Amortismana Tâbi İktisadî Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

44.9.1.1.

Sinema Filmleri

2

1. Yıl %85, 2. Yıl %15

3. Kesin Mizan Bildirimi

Hatırlanacağı üzere, 19 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 403 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmişti.

Bu Tebliğ ile 403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Bildirimin Dönemi ve Zamanı" başlığını taşıyan 5 inci bölümüne 5.3. bendinden sonra gelmek yeni bir bent eklenmiştir.

Buna göre bir defaya mahsus olmak üzere, bildirim verme süreleri 1 Mart 2011 tarihinden önce sona eren mükelleflerden gelir vergisi mükellefleri 31 Mart 2011, kurumlar vergisi mükellefleri ise 30 Nisan 2011 tarihine kadar kesin mizan bildirimlerini elektronik ortamda verebileceklerdir. 19 Ocak 2011 tarihinden önce tasfiyesi sonuçlanmış mükellefler ile faaliyetini terk eden gelir vergisi mükellefleri ise kesin mizan bildirimi vermeyeceklerdir.

4. Turizm Organizasyonu Faaliyetinde Bulunan Mükelleflerin Düzenledikleri Turlara Ait Vasıtalarda Bulunması Gereken Belge

02.03.2011 tarihinden itibaren, turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan mükelleflerin, düzenledikleri turlarda kullanılan vasıtaların seyri sırasında bulunması zorunlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş seyahat acenta işletme belgesinin aslı veya noter onaylı örneği yerine Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğince tasdik edilmiş suretinin bulundurulması hâlinde de ayrıca yolcu listesi ve yolcu taşıma bileti zorunluluğu aranmayacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.