Numara : 41
Tarih : 6.4.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/41

KONU Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 21 Mart 2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile 2006 yılından beri yürütülmekte olan pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekler yeniden belirlenmiş ve 2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

I- Genel Değerlendirme

2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliği” nin kapsamını, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile işbirliği kuruluşları ve organizatör kuruluşlara verilen pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekler oluşturmaktadır.

Bahse konu Tebliğ ile, yürürlükten kaldırılan tebliğde yer alan Şirket tanımı yeniden yapılmış; ayrıca Alım Heyeti, E- Ticaret Sitesi, İşbirliği Kuruluşu, Sektörel Ticaret Heyeti, Şirket Çalışanı, Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezisi tanımlarına yer verilmiştir.

İlgili Tebliğ kapsamında sağlanan destekler aşağıda yer almaktadır.

  • Yurtdışı Pazar Araştırması
  • Pazara Giriş Desteği
  • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
  • E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

II- Tebliğ Kapsamında Sağlanan Destekler

1) Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği:

Bu destek, şirketlerin ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin belli giderlerin limitler dahilinde karşılanmasını amaçlamaktadır.

2011/1 sayılı Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

2) Pazara Giriş Desteği

Bu destek, yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler ile Türkiye'de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve film yapımcılarının yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde: ulaşım, konaklama ve tanıtım giderlerinin limitler dahilinde karşılanmasını amaçlamaktadır.

A. Rapor ve Danışmanlık

2011/1 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla;

a) Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile

b) Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler

şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

B. Yurt Dışı Tanıtım

2011/1 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların (Yazılım sektörü ile film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşları,) yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

3) Sektörel Ticaret Heyeti Ve Alım Heyeti Programları Desteği

Bu destek, Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanmasını amaçlamaktadır.

2011/1 sayılı Tebliğin 11 inci maddesi uyarınca Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.

4) E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Bu destek, ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin limitler dahilinde karşılanmasını amaçlamaktadır.

2011/1 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesi uyarınca nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir..

Ekler

2011/1 No.lu Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlanan 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.