Numara : 46
Tarih : 14.4.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/46

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.

14 Nisan 2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Söz konusu Kararla yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın;

1) "Tanımlar" başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasına KOBİ tanımı eklenmiştir.

2) “Sabit yatırım tutarları ve asgari kapasiteler” başlıklı 4 üncü maddesine eklenen fıkraya göre, teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how, vb.) oranı teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %50'sini aşamayacaktır.

3) “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasına Baskı, basım, matbaa eklenmiştir.

Yeni düzenleme:

“(5) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez.”

4) “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, söz konusu destek 31 Aralık 2011 tarihe kadar başlanan yatırımlarda, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde olacaktır.

Bölgeler

31/12/2011 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

1/1/2012 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

I

2 yıl

-

II

3 yıl

-

III

5 yıl

3 yıl

IV

7 yıl

5 yıl

Ancak, yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı, bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda gerçekleşen sabit yatırım tutarının I inci bölgede %6'sını, II nci bölgede %8'ini, III üncü bölgede %10'unu ve IV üncü bölgede %14'ünü; büyük ölçekli yatırımlarda ise I inci bölgede %2'sini, II nci bölgede %3'ünü, III üncü bölgede %5'ini ve IV üncü bölgede %7'sini geçemeyecektir. Bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar kapsamındaki KOBİ'ler için bu oranlara tüm bölgelerde 5'er puan ilave edilecektir.

5) Vergi indirimi başlıklı 10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, 31/12/2011 tarihine kadar başlayan yatırımlarda aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanacaktır.

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

15

50

25

50

II

25

60

35

60

III

35

80

45

80

IV

55

90

65

90

Diğer taraftan söz konusu Karar’a eklenen;

6) “EK MADDE 1” göre, bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden yararlanamayacaklardır. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Hazine Müsteşarlığına teşvik belgesi müracaatı yapılamayacaktır.

7) “GEÇİCİ MADDE 3-“ göre, 14 Temmuz 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre daha önce düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, bu Karar veya 6 Aralık 2010 tarihli ve 2010/1166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının lehe gelen hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2011/1597 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.