Numara : 128
Tarih : 9.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/128

KONU: Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik 9 Kasım 2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelik, kişilerin bireysel emeklilik sistemine girmesine, emeklilik sözleşmesinin düzenlenmesinden sona ermesine kadar geçen süreçte emeklilik sözleşmesine taraf olanların hak ve yükümlülüklerine ve bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

Yönetmelikle düzenleme yapılan konu başlıkları aşağıdaki şekildedir.

· Emeklilik sözleşmesi ve tarafları
· Bilgilendirme, teklif ve sözleşmenin düzenlenmesi
· Mesafeli satış yoluyla sözleşme düzenlenmesi
· Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve cayma hakkı
· Emeklilik planı
· Katkı payının yatırıma yönlendirilmesi
· Fon dağılımı değişikliği
· Emeklilik planı değişikliği
· Birikimin aktarımı
· Hakların kullanımı
· Katkı payının değiştirilmesi ve ödemeye ara verme
· Sistemden ayrılma
· Emekliliğe hak kazanma ve birikimin ödenmesi
· Katkı paylarının takip edileceği hesaplar
· Hak kazanma süresi ve hak kazanılan birikim
· Hak kazanılan birikimin transfer yoluyla aktarılması ve ödenmesi
· Giriş aidatı
· Yönetim gider kesintisi
· Fon toplam gider kesintisi ve performans kesintisi
· Katılımcıya verilecek bilgi, belge ve formlar
· Sözleşmelerin numaralandırılması
· Kayıtların saklanması
· Fon paylarına ilişkin tedbirler

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce (1/1/2013) yürürlüğe girmiş olan emeklilik sözleşmeleri ve emeklilik planları için herhangi bir değişikliğe gerek olmaksızın bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca ilgili maddede, şirketlerin (4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketler), mevcut emeklilik planlarında uygulayacakları değişiklikleri 1/1/2013 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığına ve emeklilik gözetim merkezine bildirmek ve planları 31/12/2013 tarihine kadar emeklilik gözetim merkezi nezdinde işletilen elektronik plan tanımlama (e-plan) sisteminde kayıt altına almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin yayımlanması ile 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.