Numara : 139
Tarih : 19.12.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/139

KONU: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Mezkûr Tebliğde yer alan açıklamalar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak yapılmış olup, Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklıdır.

Anılan Tebliğde yapılan açıklamalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1. Tutulacak Defterler

Söz konusu Tebliğde tutulacak defterlere yer verilmiş olup, bu defterler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Limited Şirketler

Şahıs Şirketleri (Kollektif ve Komandit)

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Envanter defteri

Envanter defteri

Envanter defteri

Defteri kebir

Defteri kebir

Defteri kebir

Pay defteri

Pay defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defterini

Yönetim kurulu karar defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri


Diğer taraftan aynı Tebliğde;

  • Vergi Usul Kanununa göre ikinci sınıf tüccar sayılanlar, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar işletme hesabı esasına göre defter tutabileceği,
  • Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterleri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılabileceği,
  • Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ihtiyari olarak ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabileceği

belirtilmiştir.

2. Açılış ve Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ve Onay Zamanları

Aynı Tebliğde defterlerin açılış ve kapanış onayları ile onay zamanlarına yer verilmiş olup, konuya ilişkin yapılan açıklamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Açılış Onayı Yapılacak Defterler

Kapanış Onayı Yapılacak Defterler

Yevmiye defteri

Yevmiye defteri

Defteri kebir

-

Envanter defteri

-

Pay defteri

-

Yönetim kurulu karar defteri

Yönetim kurulu karar defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

-

Açılış onay zamanı

Kapanış Onayı ve Şekli

Kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde) noter tarafından yapılır. Onaya tabi defterlerin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar. Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir.

İzleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Mart ayı içinde) notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

Açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunlu olan defterler

Yevmiye defteri

Defteri kebir

Envanter defteri

Yönetim kurulu karar defteri

Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek defterler

Pay defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Ayrıca Tebliğde;

  • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebileceği,
  • Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir (açılış onayına tabi defterler) yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebileceği

belirtilmiştir.

Diğer taraftan Tebliğde yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tanımlanmış ve bu defterlerin içerikleri hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.