VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/24

KONU: 100 Soruda E-Defter Uygulaması

Hatırlanacağı üzere, 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlanmıştı.

Söz konusu Tebliğde, Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin açıklamalar yer almaktaydı.

Ayrıca aynı tebliğde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin tebliğde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla 01.01.2012 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlayabilecekleri belirtilmiş olup, uygulamanın ana hatları 2011/112 No.lu sirkülerimizde yer almaktadır.

Bu sirkülerimizde ise, konuya ilişkin akıllara gelebilecek sorulara cevap bulabilmek adına Gelir İdaresi Daire Başkanlarından Sayın Uğur Doğan tarafından hazırlanan "100 Soruda e-Defter" başlıklı rehberi sizlerle paylaşmak isteriz.

Bu rehberde aşağıda yer alan temel konular soru-cevap şeklinde açıklanmıştır.

1. Genel olarak e-defter
2. E-deftere başvurulması
3. E-defter oluşturulması
4. E-defterin muhafazası
5. E-defter ve yazılımların uyumluluk onayı
6. E-defter ve denetim
7. E-defter teknolojisi

Söz konusu Rehbere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.


Download 
100 Soruda e-Defter  Adobe Acrobat (924 KB)
(Şubat 2012, 73 sayfa, Türkçe)


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.