VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/49

KONU: Yeni Teşvik Sistemi "Yatırımlarda Devlet Yardımları"

Yatırımcılar ve iş dünyası tarafından bir süredir merakla beklenen Yeni Teşvik Sistemi Başbakan tarafından 05 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısyla açıklandı.

Bu sirküler konuya ilişkin yapılan açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Temel olarak; Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki olmak üzere dört ana unsur üzerine kurulu yine sistem;

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılmasını,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılmasını,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesini,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılmasını,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini

hedeflemektedir.

Yeni teşvik sisteminin, 2009 yılında getirilen teşvik sisteminden temel farklılığı vergi indirimi desteğinde görülmektedir. Buna göre vergi indirimi desteği, münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, II., III., IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabilecektir.

1. Yeni Sistemi Oluşturan Temel Destek Unsurları

Yeni teşvik sisteminde sağlanan temel destekler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

KDV İstisnası

KDV İstisnası

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyet

Gümrük Vergisi Muafiyet

Gümrük Vergisi Muafiyet

Gümrük Vergisi Muafiyet

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi

Sigorta Primi İşveren Hissesi

Sigorta Primi İşveren Hissesi

Sigorta Primi İşveren Hissesi

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Yeri Tahsisi

Faiz Desteği

Faiz Desteği

KDV İadesi

Not: VI ncı bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği de vardır.

2. Yeni Teşvik Sisteminde İllerin Bölgesel Dağılımı

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

K.Maraş

Iğdır

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

Yalova

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

Malatya

Tokat

Şırnak

Nevşehir

Tunceli

Van

Rize

Yozgat

Sivas

3. Destek Unsurları

3.1. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Bölgelere sağlanacak sigorta primi işveren hissesi desteği 2 ila 10 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

Bölgeler

31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

1.

2 yıl

-

2.

3 yıl

-

3.

5 yıl

3 yıl

4.

6 yıl

5 yıl

5.

7 yıl

6 yıl

6.

10 yıl

7 yıl

3.2. Vergi İndirimi

Vergi indirimi desteği, münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, II., III., IV., V. ve VI. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabilecektir.

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

1.

15

10

25

20

2.

20

15

30

25

3.

25

20

35

30

4.

30

25

40

35

5.

40

30

50

40

6.

50

35

60

45

3.3. Faiz Desteği

Yeni dönemde uygulanması öngörülen faiz desteği oranları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Bölgeler

Destek Oranı

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

TL Cinsi Kredi

Döviz Cinsi Kredi

1.

-

-

-

2.

-

-

-

3.

3 Puan

1 Puan

500

4.

4 Puan

1 Puan

600

5.

5 Puan

2 Puan

700

6.

7 Puan

2 Puan

900

3.4. Gelir Vergisi Stopajı Desteği

VI ncı Bölgede düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 10 yıl süreyle terkin edilecektir.

3.5. Tersanelerin Gemi İnşa Yatırımları

Tersanelerin gemi inia yatırımları kapsamında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, devlet tarafından karşılanacaktır.

4. Stratejik Yatırımların Teşviki

Yukarıda yer alan tabloda da görülebileceği gibi yeni teşvik sisteminin en önemli ayağını stratejik yatırımların teşviki oluşturmaktadır.

Stratejik yatırımların teşviki bir taraftan cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malların yatırımlarını, diğer taraftan uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip ARGE içeriği yüksek, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli stratejik önemi haiz yatırımları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

4.1. Stratejik Yatırımlara Bölge Ayrımı Yapılmaksızın Uygulanacak Destek Unsurları

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstisnası
 • 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6. bölgede ise 10 yıl)
 • Yatırıma katkı oranı %50 olmak üzere %90 Vergi İndirimi
 • Faiz Desteği (sabit yatırım tutarının %5’ini aşmamak kaydıyla azami 50 Milyon TL)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Bina inşaat harcamalarına KDV iadesi (500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece VI ncı Bölgedeki yatırımlar için 10 Yıl)

5. Daha Az Avantajlı Bölgelerde Yapılsa Dahi V. Bölgeye Sağlanan Desteklerden Yararlanacak Yatırım Konuları

 • Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım v.b. yatırımlar,
 • Belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,
 • Özel sektör tarafından gerçekleŞtirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,
 • Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taŞımacılığına yönelik yatırımlar,
 • Madencilik yatırımları,
 • Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları.

6. Yatırımın Bulunduğu Bölgenin Bir Alt Bölgesine Sağlanan Destek Unsurları ile Desteklenecek Yatırım Konuları

Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir:

 • OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
 • Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraŞtırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar.

7. En Avantajlı Yatırım Bölgesi VI. Bölge

VI. Bölge illerinde asgari sabit yatırım tutarının üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerden yararlandırılacaktır. Bu çerçevede, söz konusu bölgede yatırım yapacak yatırımcıların, tüm destek unsurlarından azami miktarda yararlanmaları temin edilecektir.

Bölgede yapılacak yatırımlar ile sağlanan istihdam kapsamında;

 • Ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden tutarı 10 yıl, yatırımların organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır.
 • Sadece bu bölgemizde uygulanmak üzere, işçilerin asgari ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işçi hissesi desteği 10 yıl süreyle terkin edilecektir.

Yeni Teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayımlanmasına müteakiben tekrardan bilgilendirme yapılacaktır.

Başbakan Sunumu
Ekonomi Bakanı Sunumu

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.