VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/55

KONU: Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (R.G.:17/06/2003;25141) ve bu Kanun kapsamında çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G.: 20/08/2003;25205) gereğince, yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının, 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgilerini söz konusu yönetmelik ekindeki formları doldurarak, gerekli belgelerle 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü' ne göndermeleri gerekmektedir.

20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin;

1. Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler başlıklı 5 inci maddesi ile, Yabancı şirket ve şubelerinin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)’ne yapılacak bildirimleri ve süreleri açıklanmıştır.

Buna göre;

a) Kanun kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirketlerin yönetmelik ekinde yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu" nu (Ek 1) yıllık bazda doldurarak bilanço ve gelir tablosu ile birlikte en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

b) Yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu" nu (Ek 2) ödemeyi izleyen en geç 1 ay içinde,

c) Hisse değişikliklerini ise, "Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu" nun (Ek 3) hisse değişikliğini müteakip en geç 1 ay içinde,

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

2. İrtibat Büroları ise aynı yönetmeliğin 8 nci maddesi hükmüne göre;

a) Kuruluş izni ve değişikliklerini en geç 1 ay içinde

b) Geçmiş yıl faaliyetlerini ise, yönetmelik ekinde yer alan "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu" nu (Ek 4) her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü' ne bildirmeleri gerekmektedir.

3. Kanun kapsamında olmayan yerli sermayeli şirketlerin bildirim yükümlülüklerinin doğması durumunda verilmesi gereken formlar:

Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya, şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde; Ek-3: "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" doldurulup, işlemin gerçekleştiği tarihi takiben en geç 1 ay içinde Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapılır.

Konuya ilişkin mevzuata aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (286 KB)

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği (108 KB)

EK 1: Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu (33 KB)

EK 2: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu (34 KB)

EK 3: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu (35 KB)

EK 4: İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu (26 KB)

EK 5 (106 KB)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz