VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/64

KONU: 118 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

16 Mayıs 2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmi Gazete'de 118 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Bu Tebliğde, 3996 sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası Uygulamasına ve 43 ile 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

A) 3996 sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası Uygulaması

Hatırlanacağı üzere, 5 Nisan 2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6288 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununa Geçici 29 uncu madde eklenmesi suretiyle, yap-işlet-devret projeleri (3996 sayılı Kanun çerçevesinde) ve yüksek planlama kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarına katma değer vergisi istisnası getirilmiştir.

Diğer taraftan yapılan düzenlemeye göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları 4/4/2012 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Maliye Bakanlığı bu Tebliğ ile yukarıda belirtilen istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasları özetle aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

1. İstisnanın Kapsamı

1.1. İstisnadan Yararlanacak Projeler

İstisnadan;

 • 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler,
 • Yukarıdaki projelerden 4/4/2012 tarihinden önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeler,
 • Bu projelerden 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanlar,

yararlanacaktır.

1.2. İstisna Kapsamına Giren İşlemler

Yukarıda sayılan projelere ilişkin olarak;

 • Bu projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi,
 • Görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler,

KDV'den istisna tutulacaktır.

1.3. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler

İstisna; yukarıda belirtilen projeleri üstlenen ana yüklenicilere, doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemlerine uygulanacaktır.

Ancak, doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. İstisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmayacaktır.

2. İstisnanın Uygulanması

 • Yukarıda sayılan projelerden birisini üstlenen ana yüklenici mükellefler, söz konusu projeler kapsamında (projeyle ilgili bilgilere de yer vermek kaydıyla) kendilerine yapılacak teslim ve hizmetlere istisna uygulanması talebiyle doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bir yazı ile müracaat edeceklerdir.
 • Projeyi ihale eden ilgili idarenin olumlu yazısına istinaden durum mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığı (VDB)/defterdarlığa bildirilecek, ilgili VDB veya defterdarlık Tebliğ ekinde yer alan (Ek:1) yazıyı düzenleyerek mükellefe verecektir.
 • İstisnadan yararlanmak isteyen mükellefler, istisna kapsamında yapacakları mal ve hizmet alımlarında, bu yazının imza ve kaşe tatbik edilmiş bir suretini satıcıya vermek; ithalat işlemlerinde ise ilgili gümrük idaresine ibraz etmek suretiyle istisna kapsamında işlem yapılmasını talep edeceklerdir.
 • Satıcılar yaptıkları teslim ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, yukarıdaki açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle KDV hesaplamayacaklardır.
 • İstisna tek safhada uygulanacak olup, projeyi üstlenen mükellefe mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan mükelleflerin istisna kapsamında yaptıkları teslim ve hizmetlere yönelik alımlarında KDV istisnası uygulanması söz konusu olmayacaktır.

3. İade Uygulaması

Projeyi üstlenen firmalara mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan mükellefler, istisna kapsamında yapmış oldukları teslim ve hizmetleri ait oldukları dönemler itibariyle KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamındaki İşlemler” tablosunun 318 kod numaralı “3996 sayılı Kanuna göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler” başlıklı satırında beyan edecekler. İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ait yüklenilen KDV’nin indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmı, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin mal ihracından doğan KDV iadesindeki esaslar çerçevesinde mükelleflerin talebi doğrultusunda nakden veya mahsuben iade edilecektir.

İade talebi dilekçe ile yapılacaktır.

4. Teklifleri Alınmış ya da İhalesi veya Görevlendirmesi Yapılmış İşlerde İstisna Uygulaması

Bilindiği üzere, yukarıda anılan KDV Kanunu’nun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 4/4/2012 tarihinden önce teklifleri alınmış ya da ihalesi veya görevlendirmesi yapılmış işlerde de istisna uygulanabileceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

İstisnadan faydalanmak isteyen mükellefler geçici 29 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 4/4/2012 tarihinden itibaren üç ay içinde, işi taahhüt ettikleri ilgili idareye doğrudan müracaat etmeleri gerekmektedir.

5. Sorumluluk Uygulaması

İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin istisna yazısının imza ve kaşe tatbik edilmiş bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir. Bu yazı olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumlu olacaktır.

Kendisine teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini gösteren belge verilen satıcı mükellefler, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapacaktır. Daha sonra işlemin, istisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacaktır.

B) KDV Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler

1. 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "İstisna Kapsamına Giren Mallar" başlıklı (A/3) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme:

Eski düzenleme:

“Her türlü mal teslimleri (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I Sayılı Listede yer alan mallar hariç) için uygulama kapsamında işlem yapılabilecektir. Hizmet ifalarında ise bu kapsamda işlem yapılması mümkün değildir.”

Her türlü mal teslimi istisna kapsamına girer. Hizmet ifalarında istisna uygulanamaz.


2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "4. DÜZELTME İŞLEMLERİ" bölümünün (4.2.2.) maddesinde yer alan örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme:

Eski düzenleme:

Konfeksiyon toptancısı (A)’dan ¨100.000 tutarında 1.000 parçalık %8 KDV oranına tabi fason iş siparişi alan imalatçı (B) tarafından, 2012/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,08 = ) ¨8.000 tutarındaki KDV’nin (8.000 x 0,5 = ) ¨4.000 tutarlık kısmı (B)’ ye ödenmiş, (8.000 x 0,5 = ) ¨4.000 tutarlık kısmı ise (A) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.


(B), bu siparişin 200 adetlik kısmını zamanında teslim edemediğinden bedelde ¨20.000 tutarında bir azalma meydana gelmiştir.


2012/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

 

Buna göre (B), (A) ya ¨20.000 ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,08 = ) ¨1.600 tutarındaki KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan (1.600 x 0,5 = ) ¨800 tutarındaki kısmını  (toplam ¨20.800) iade edecek, 2012/Nisan döneminde beyan ettiği ¨800 tutarındaki KDV’yi 2012/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. 

 

(A) ise 2012/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı ¨800 tutarındaki KDV’yi, 2012/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.


(A)’nın bu fason sipariş nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, ¨20.000 tutarına isabet eden kısmı olan
(1.600 x 0,5 = ) ¨800 aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.”

Konfeksiyon toptancısı (A)'dan 100.000 ¨' ye 1.000 parçalık fason iş siparişi alan imalatçı (B) tarafından, 2012/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (100.000 x 0,08 = ) 8.000 ¨ KDV'nin (8.000 x 0,10 = ) 800 ¨'si (B)'ye ödenmiş, (8.000 x 0,90 = ) 7.200 ¨'lik kısmı ise (A) tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.

 

 

(B), bu siparişin 200 adetlik kısmını zamanında teslim edemediğinden bedelde 20.000 ¨'lik bir azalma meydana gelmiştir.

 

2012/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.

 

Buna göre (B), (A)'ya 20.000 ¨ ile birlikte bu tutara ait (20.000 x 0,08 = ) 1.600 ¨ KDV'nin tevkifata tabi tutulmayan (1.600 x 0,10 = ) 160 ¨'sini (toplam 20.160 ¨) iade edecek, 2012/Nisan döneminde beyan ettiği 160 ¨'yi 2012/Mayıs dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

 

 

 (A) ise 2012/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 160 ¨'yi, 2012/Mayıs döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

 


(A)'nın bu fason sipariş nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000 ¨' ye isabet eden kısmı olan
(1.600 x 0,90 = ) 1.440 ¨ aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

118 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Eki için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.