Numara : 67
Tarih : 22.5.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/67

KONU: Serbest Bölgelerde KKDF İncelemeleri ve Yargı Kararı

Hatırlanacağı üzere, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün önce 2011/5 sayılı genelgesi ile ve daha sonra bu genelgeyi iptal ederek çıkardığı 2011/16 sayılı genelgesi ile serbest bölgelerdeki şubelerden veya ortaklık ilişkisi bulunulan firmalardan yapılan ithalatlar üzerinden KKDF doğmaması ve bu ithalatların peşin ithalat sayılabilmesi için;

  • Serbest bölgedeki şubeye veya ilişkili firmaya yapılan peşin ödemenin yanında malın yurt dışındaki satıcısına yapılan ödemenin de gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce tamamlanmış olması ve bu durumun ithalatçı firma tarafından ibraz edilen belgelerle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi zorunluluğu getirildiğini,
  • Serbest bölgelerde faaliyet gösteren herhangi bir firmayla ortaklık veya merkez-şube ilişkisi içinde bulunmayan firmalarca serbest bölgelerden peşin bir ithalat yapılması halinde, ithalat işlemi sırasında yükümlüden gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yurt dışındaki asıl ihracatçıya ödeme yapıldığına dair herhangi bir belge talep edilmeyeceğini

2011/23 ve 2011/40 sayılı sirkülerlerimizde yer vermiştik.

Son günlerde Gümrük İdaresi tarafından, 2011 yılında çıkarılan bu genelge esas alınmak suretiyle, 2011 yılı ve öncesi dönemlere ilişkin olarak, peşin ithalat sayılmayan ithalatlar için cezalı ve gecikme faizli KKDF tarhiyatları yapılmaya başlandığı gözlenmektedir.

Konuyla ilgili olarak 18.03.2011 tarih ve 2011/16 sayılı genelgenin yürürlüğünden sonra bu genelgeye istinaden gümrük idaresince yapılan KKDF tarhiyatı için açılan bir kısım dava vergi mahkemesinde sonuçlanmış ve vergi mahkemesi 2011/16 sayılı genelgenin hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle ödenen (ihtirazi kayıtla) KKDF’lerin iadesine karar vermiştir. Gümrük İdaresi’nin ilgili Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itiraz da reddedilmiştir.

Söz konusu Yargı Kararlarına ulaşmak için tıklayınız.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için vergi ortaklarımızla irtibat kurabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.