VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/71

KONU: Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi..

Hatırlanacağı üzere, Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile vergi kanunlarında yapılması öngörülen düzenlemeleri 2012/58 No.lu sirkülerimizle sizlerle paylaşmıştık.

Bu sirkülerimizde, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin ile yapılan değişiklikler özetle ele alınmaktadır. Diğer taraftan taslak metnin genel kurul görüşmelerinde de değişebileceği unutulmamalıdır.

Buna göre söz konusu Tasarının;

 • 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri aynen,
 • 4 üncü maddesi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan bazı meslek kollarında faaliyette bulunanlardan el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri ile kaşıkçılık meslek kollarında faaliyette bulunanların da esnaf muafiyeti kapsamına alınmasını teminen değiştirilmesi suretiyle,
 • 5 inci maddesi aynen,
 • 6 ncı maddesi; kullandıkları yabancı kaynaklar öz kaynaklarını aşan işletmelerin yabancı kaynaklara ilişkin ödemelerinin yüzde 10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda finansman gideri kısıtlamasına tabi tutulmasını ve söz konusu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırma hususunda Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasını teminen değiştirilmesi suretiyle,
 • 7 nci maddesi aynen,
 • 8 inci maddesi; bütün repo ve ters repo işlemlerinin menkul sermaye iradı kapsamına alınmasını teminen değiştirilmesi suretiyle,
 • 9 uncu maddesi; ibadethaneler için yapılacak bağış ve yardımların gelir vergisi matrahından indirilmesine ilişkin düzenleme nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi amacıyla, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılan ibadethaneler şeklinde değiştirilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin de kapsama alınmasını teminen değiştirilmesi suretiyle,
 • 10 uncu maddesi; 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak yapılacak ödemelerin vergi stopajı kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere yapılan ödemeleri de kapsamasını teminen değiştirilmesi suretiyle,
 • 11 inci maddesi aynen,
 • 12 nci maddesi, 193 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerin ayrı maddeler halinde düzenlenmesini teminen 12 nci ve 13 üncü maddeler olarak aynen,
 • 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddeleri; 14, 15, 16, 17 ve 18 nci maddeler olarak aynen,
 • 18 inci maddesi; denetim yetkilendirme belgeleri ile müşavirlik ruhsatlarından alınacak maktu harçların miktarının yeniden belirlenmesi ve nispi olarak uygulanacak harçların oranlarını belirleme konusundan Bakanlar Kuruluna yetki verilmesini teminen değiştirilmesi suretiyle 19 uncu madde olarak,
 • Denetim yetkilendirme belgeleri ile müşavirlik ruhsatlarına ilişkin ödenecek harçların tahakkuk ve ödenme zamanının belirlenmesi amacıyla 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenmesi öngörülen bir düzenlemenin Tasarıya yeni 20 nci madde olarak eklenmesi ve madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi suretiyle,
 • 19 uncu maddesi; 21 inci madde olarak aynen,
 • 20 nci maddesi; özelleştirme kapsamındaki yerler ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yerlerin; konut teslimlerine ilişkin uygulanacak katma değer vergisi oranının inşaatın yapıldığı arsa veya konutun vergi değerine göre belirlenmesi hususunda Bakanlar Kuruluna verilen yetki kapsamı dışına çıkarılmasını teminen değiştirilmesi suretiyle 22 nci madde olarak,
 • 21, 22 ve 23 üncü maddeleri; 23, 24 ve 25 inci maddeler olarak aynen,
 • 24 üncü maddesi; kanun yapım tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla 4447 sayılı Kanunun 49 ve 53 üncü maddelerinde yapılan düzenlemelerin ayrı çerçeve maddeler olarak düzenlenmesini teminen 26 ve 27 nci maddeler olarak aynen,
 • 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri; 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeler olarak aynen,
 • 5510 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumunun alacağı olan ve Kurum tarafından takip ve tahsil edilen sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ve benzeri alacaklara karşılık borçlular tarafından Kuruma teklif edilen taşınmazların oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilen değer üzerinden Kurum tarafından satın alınması amacıyla 5510 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 41 inci maddenin Tasarıya çerçeve 33 üncü madde olarak eklenmesi ve madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi suretiyle,
 • 30 uncu ve 31 inci maddeleri; 34 ve 35 inci maddeler olarak aynen,
 • 32 nci maddesi; ibadethaneler için yapılacak bağış ve yardımların kurumlar vergisi matrahından indirilmesine ilişkin düzenleme nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi amacıyla, söz konusu ibadethanelerin mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılan ibadethaneler şeklinde değiştirilmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin de kapsama alınmasını teminen değiştirilmesi suretiyle 36 ncı madde olarak,
 • 33 üncü maddesi; finansman gideri kısıtlamasına tabi tutulacak işletmelerin kullandığı yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmeler olarak sınırlandırılması, bu sınırlamaya yalnızca düzenlemede belirtilen oranı aşan borçlanmalar nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin tabi olması, ayrıca 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin de bu sınırlamaya tabi tutulmamasına yönelik olarak değiştirilmesi suretiyle 37 nci madde olarak,
 • 34 üncü maddesi; anlatıma açıklık kazandırılması ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 38 inci madde olarak,
 • 35, 36 ve 37 nci maddesi; 39, 40 ve 41 inci maddeler olarak aynen,
 • 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere süresi içerisinde başvuran ancak taksitlerini süresinde ödemeyerek söz konusu hükümlerden yararlanma haklarını kaybeden borçlulara yeni bir imkan verilmesi amacıyla 6111 sayılı Kanuna yeni bir geçici madde eklenmesini öngören bir düzenlemenin Tasarıya çerçeve 42 nci madde olarak eklenmesi suretiyle,
 • T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan borçlarının, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından olan alacaklarına karşılık mahsup ve terkin edilmesini öngören düzenlemenin Tasarıya geçici 1 inci madde olarak eklenmesi suretiyle,
 • Yürürlüğe ilişkin 38 inci maddesi; Tasarının 38 inci maddesiyle değiştirilen 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (g) bendinin Kanunun yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girmesini, Tasarının 22 nci maddesi ile konut teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranlarına ilişkin düzenlemenin yapı ruhsatı 1/6/2012 tarihinden sonra alınan veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten sonra yapılan inşaat işlerine ilişkin konut teslimleri için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini, Tasarının 37 nci maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendinin 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmesini teminen değiştirilmesi ve teselsül ettirilen madde numaralarına uygun olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle 43 üncü madde olarak,
 • Yürütmeye ilişkin 39 uncu maddesi; 44 üncü madde olarak aynen,

kabul edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metne ve komisyon raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.