VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/80

KONU: Kredilere İlişkin İşlemlerde Harç Uygulamasına Yönelik Sirküler Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 20/06/2012 tarih ve 12 Sıra No.lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; kredilere ilişkin olarak yapılacak işlemlerde harç uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile Harçlar Kanunu’nun Özel Kanunlardaki Hükümler başlıklı 123 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemlerle ilgili istisnanın kapsamı sınırlandırılarak, yargı harçları bu kapsamdan çıkartılmıştır.

12 Sıra No.lu Sirkülerde konuya ilişkin açıklama yapılarak, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kullandıracakları kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine ilişkin işlemlerin (1) sayılı tarifede yer alan yargı harçları (A-Mahkeme harçları, B- İcra iflas harçları, C- Ticaret sicili harçları, D-Diğer yargı harçları) hariç olmak üzere Harçlar Kanunda yazılı harçlardan müstesna tutulacağı belirtilmiştir.

6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi Kanunun yayım tarihi olan 15/6/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla 15/6/2012 tarihinden itibaren söz konusu düzenleme kapsamında yapılacak işlemlerde istisna yargı harçları dışındaki harçlar bakımından uygulanacaktır.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

12 Sıra No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.