Numara : 108
Tarih : 7.11.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/108

KONU: 2014 Yılı Programında Yer Alan Vergi Politikaları

Yüksek Planlama Kurulunun 2/10/2013 tarihli ve 2013/23 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na sunduğu "2014 Yılı Programı" 2 Kasım 2013 tarihli ve 28809 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu sirkülerimizde, söz konusu programdaki vergi politikalarına ve buna ilişkin alınacak tedbirlere yer verilmiştir.

1. Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıt dışı ekonominin azaltılmasıyla sağlanacak ilave kaynaklar, işlem vergilerinin düşürülmesi başta olmak üzere üretim ve istihdamı teşvik ederek büyümeye katkı sağlayacak şekilde değerlendirilecektir. (Kalkınma Planı p. 536)

Tedbir

Süre

Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu gözden geçirilerek yatırımcılar üzerindeki mali yükler hafifletilecektir.

Aralık Sonu

2. Vergilemenin daha adil olmasını ve mali fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayacak şekilde vergi tabanı genişletilecektir. (Kalkınma Planı p. 537)

Tedbir

Süre

Vergi harcamalarının sağlıklı olarak tespit edilerek mali etkilerinin ölçülebilmesine ilişkin kapasite geliştirme ve modelleme sistemleri altyapısı oluşturulacaktır.

Aralık Sonu

Vergi kanunlarındaki istisna, muafiyet ve indirimlerde revizyonlar yapılacaktır. Katma Değer Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunundaki istisna, muafiyet ve indirimler kademeli olarak revize edilecektir.

Aralık Sonu

3. Vergi politikası, üretim faktörlerinin etkin dağılımını sağlamaya yönelik olarak kullanılacaktır. (Kalkınma Planı p. 538)

Tedbir

Süre

Katma değeri yüksek üretimin artırılması için Ar-Ge'ye yönelik teşviklerin etkinliği artırılacaktır. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunlarla ilgili uygulama birliği sağlanacaktır.

Aralık Sonu

4. Temel vergi mevzuatı; ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde sade ve uyum sağlanabilir hale getirilecek şekilde yeniden yazılacaktır. (Kalkınma Planı p. 539)

Tedbir

Süre

Katma Değer Vergisi Kanunu tebliğleri tek bir tebliğ haline getirilecektir.

Aralık Sonu

Vergi Usul Kanunu mükellef haklarını gözeten bir anlayışla revize edilecektir.

Aralık Sonu

5. Kayıt dışılıkla mücadelede, kurumlar arası koordinasyon ve veri paylaşımı artırılacaktır. Önleyici ve risk odaklı denetim anlayışı çerçevesinde idarelerin beşeri ve teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.

Tedbir

Süre

Vergileme işlemlerinde performansın artırılması amacını güden Elektronik Yoklama Sistemi hayata geçirilecektir.

Aralık Sonu

Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef Değerlendirme Sistemi geliştirilecektir.

Aralık Sonu

Sektörler itibarıyla mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artıracak analizleri yapmak ve sonuçlarını raporlamak üzere Sektör Bilgi Sistemi kurulacaktır.

Aralık Sonu

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamaları hayata geçirilecek ve mevcut uygulamalar geliştirilecektir.

Aralık Sonu

Vergilemede mükellef hizmetleri etkinleştirilecektir. Beyanname, bildirim ve formlar gözden geçirilecek, gerekli düzenlemeler yapılarak mükellef işlem yükü azaltılacaktır.

Aralık Sonu

Ayrıca anılan programda, sosyal güvenlikte hak ve prim geliri kayıplarına yol açan kayıt dışılıkla mücadele kapsamında, bankalarla protokoller yapılarak borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik bilgi işlem altyapısı oluşturulacağı belirtilmiştir.


2014 Yılı Programı

Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.