Numara : 110
Tarih : 12.11.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/110

KONU: Ticari Belgelere Ticaret Sicil Numarası ve İnternet Adresi Eklenecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikleri zorunlu kılmaktadır.

TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin beşinci fıkrasında ise yukarıda değinilen düzenlemenin 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceğine hükmedilmiştir.

Buna göre, ticaret sicil numarasının ve kapsam dahilinde olanlar açısından internet sitesi adresinin, artık ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde gösterilecek olması nedeniyle, yeni bastırılacak fatura gibi belgelerde bu bilgilere yer verilecek şekilde işlem yapılmasına özen gösterilmelidir.

Ayrıca, 1 Ocak 2014 tarihinden önce bastırıldığı için, üzerlerinde ticaret sicil numarası ve kapsam dahilinde olanlar için internet sitesi adresine yer verilmeyen fatura ve benzeri belgelerin, geçersiz kabul edilmeyeceğini, söz konusu bilgilerin de eklenmesi suretiyle kullanımına izin verileceğini düşünmekteyiz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.