Numara : 115
Tarih : 28.11.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/115

KONU: 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Yayımlandı.

28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete'de 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapan 28 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 11 Haziran 2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6487 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Oran veya tutar başlıklı 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, (II) sayılı listedeki mallar için, mükellefin bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutarın ÖTV olarak ödenmesi hükme bağlanmıştır.

Mükellefin malı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin yüzde 10'unu geçmemek üzere yapılan iskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanabilecektir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacaktır.

Bu kapsamda, 28 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin “7. TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI” bölümü güncellenmiş ve söz konusu tebliğde yer alan örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek: Distribütör (A) firmasının ithal ettiği silindir hacmi 1.600 cm³’ün altında olan bir otomobil için ithalattaki KDV matrahı 42.000 TL olup, bu mal (A) tarafından, otomobil bayi olan (B) firmasına KDV hariç 45.000 TL’ye teslim edilmiştir.

a) (A), bu otomobille ilgili olarak (B)’ye %15 iskonto (indirim) yapmıştır. Daha sonra (B), bu otomobili müşterisi (C)’ye ilk iktisap kapsamında, ÖTV ve KDV hariç 40.000 TL’ye satmıştır. Bu durumda (B), (C) adına düzenleyeceği satış faturasında ÖTV’yi aşağıdaki gibi hesaplayacaktır.

Otomobilin vergisiz satış bedeli: 40.000 TL

Alış bedeli: 45.000 TL

İskonto tutarı (45.000 x 0,15 =): 6.750 TL

Alış bedelinden indirilebilecek iskonto tutarı (45.000 x 0,10 =): 4.500 TL

Alış bedelinden %10 iskonto tutarı düşülmüş tutar (45.000 – 4.500 =): 40.500 TL

İthalattaki KDV matrahı: 42.000 TL

ÖTV matrahı: 42.000 TL

Hesaplanan ÖTV (42.000 x 0,40 =): 16.800 TL

b) (A)’nın söz konusu malın ilk iktisap kapsamında satılıncaya kadar mükellef (B)’ye yaptığı iskonto (indirim) tutarının %5 olması halinde ise (B), (C) adına düzenleyeceği satış faturasında ÖTV’yi aşağıdaki gibi hesaplayacaktır.

Otomobilin vergisiz satış bedeli: 40.000 TL

Alış bedeli: 45.000 TL

İskonto tutarı (45.000 x 0,05 =): 2.250 TL

Alış bedelinden iskonto tutarı düşülmüş tutar (45.000 – 2.250 =): 42.750 TL

İthalattaki KDV matrahı: 42.000 TL

ÖTV matrahı: 42.750 TL

Hesaplanan ÖTV (42.750 x 0,40 =): 17.100 TL

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

28 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.