Numara : 118
Tarih : 2.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/118

KONU: ÖTV Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.

1 Aralık 2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete'de bazı KDV oranlarında ve ÖTV uygulamasında değişiklik yapan 2013/5595 sayılı Bakanları Kurulu Kararı yayımlandı.

Bu sirkülerimizde ÖTV uygulamasında yapılan değişiklikler konu edilmiştir.

1. Kararın 3’üncü Maddesi ile Yapılan Düzenleme
 
2013/5595 sayılı Bakanları Kurulu Kararına göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11 (motorin), 2710.19.41.00.13 (kırsal motorin) ve 2710.19.45.00.12 (kırsal motorin) G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarlarının, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacak; ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 2710.19.41.00.11 (motorin), 2710.19.41.00.13 (kırsal motorin) ve 2710.19.45.00.12 (kırsal motorin) G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacaktır.
 

Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hane dikkate alınacaktır.
 
Yukarıda yer alan düzenleme 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2. Kararın 4’üncü Maddesi ile Yapılan Düzenleme

Hatırlanacağı üzere, 9 Ekim 2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığı 2012/3792 sayılı Karar yayımlanmıştı.

Akabinde 11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6487 sayılı Kanunun ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer almayan akaryakıt harici petrol ürünü bazı mallar söz konusu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline vergi tutarları ile birlikte eklenmiş ve bu konu 2013/74 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, 2013/5595 sayılı Bakanları Kurulu Kararı ile 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın 1 inci maddesinde yer alan liste, 6487 sayılı Kanunla ÖTV kapsamına alınan malların eklenmesi suretiyle aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

(I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ORAN (%)

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

0,75

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

0,75

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

0,75

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

0,75

2707.50.00.00.19

Diğerleri

0,75

2707.99.19.00.00

Diğerleri

0,75

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

0,75

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

0,75

2710.12.21.00.00

White spirit

0,75

2710.12.25.00.00

Diğerleri

0,75

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

0,75

2710.12.90.00.19

Diğerleri

0,75

2710.19.29.00.00

Diğerleri

0,75

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar
[Yalnız;

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

0,7528,50

2901.10.00.90.11

Hekzan

0,75

2901.10.00.90.12

Heptan

0,75

2901.10.00.90.13

Pentan

0,75

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

0,75

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

0,75

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

0,75

2902.60.00.00.00

Etil benzen

0,75

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

0,75

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

0,75

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar2,50

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

2,50

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

28,50

2710.19.99.00.21

Spindle oil

28,50

2710.19.99.00.22

Light neutral

28,50

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

28,50

2710.19.99.00.24

Bright stock

28,50

2710.19.99.00.98

Diğerleri

28,50

2712.20

Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin

28,50

2710.19.25.00.11

Gazyağı

2,00

2710.19.25.00.19

Diğerleri

2,00

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

1,43

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)1,43

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,43

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)1,43

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,43

3. Kararın 5’inci Maddesi ile Yapılan Düzenleme

Aynı Karar ile 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın 3 üncü maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

 

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                                                                                               

 

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)                                       

 

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)        

 

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar
[Yalnız; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]    

 

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

 

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

 

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

 

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

 

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

 


4. Kararın 5’inci Maddesi ile Yapılan Düzenleme

Aynı Karar ile 5/6/2006 tarihli ve 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan Karar:

Karar Sayısı: 2006/11202

Harmanlama amacıyla biodizel teslimi

MADDE 1 –(1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı "oto biodizel" isimli malın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca biodizel üretimi için verilen "İşleme Lisansı" sahibi firmalar tarafından, yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilmesi kaydıyla, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar ile harmanlanmak üzere, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan "Rafinerici" ve "Dağıtıcı" firmalara tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

Biodizelin harmanlanması

MADDE 2 –(1) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P numaraları ile yer alan mallar için belirlenen ÖTV tutarları, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı "oto biodizel"in karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanır.Bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P numaralı "oto biodizel" i ihtiva etmeyen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz.

Yetki

MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar; yayımını izleyen 10 uncu günden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.”

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair 2013/5595 Sayılı Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.