Numara : 125
Tarih : 25.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/125

KONU: ÇVÖA Uygulamaları Kapsamında Mukimlik Belgesine İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uygulamaları kapsamında mukimlik, mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlar ve mukimlik belgesi başvurularına ilişkin 20/12/2013 tarihli ve ÇVÖA/2013 - 1 sayılı sirküler yayınlandı.

Söz konusu sirkülere göre, 06 Ocak 2014 tarihinden itibaren, mukimlik belgesi düzenlenmesine ilişkin olarak bu sirkülerde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacak olup, 06 Ocak 2014 tarihi itibariyle 13/02/2007 tarih ve ÇVÖA/2007-1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere, yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca, mukimlik belgesi sadece Gelir İdaresi Başkanlığı ve kendi mükellefleriyle sınırlı olmak üzere Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul) tarafından düzenlenebilmektedir.

Bu sirkülerin yürürlüğe gireceği tarih olan 06 Ocak 2014 tarihinden itibaren ise Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin, Anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratların ilgili Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenlemeye;

1. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, kendi mükellefleri,

2. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıkları,
- kendilerine bağlı vergi dairelerinde sürekli vergi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
- kendi yetki alanlarının sınırları içerisinde ikamet eden ve sürekli mükellefiyeti olmayan T.C. uyruklu gerçek kişiler (potansiyel mükellefler),

3. Gelir İdaresi Başkanlığı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı),
- sürekli vergi mükellefiyeti olan/olmayan tüm yabancı uyruklu gerçek kişiler, - Avusturya, İsviçre ve Suudi Arabistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden mükellefler,
- 1 ve 2 nci maddelerin kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişiler

bakımından yetkili kılınmaktadır.

Ayrıca, Yunanistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişiler, (EK-5)’te yer alan Yunanca formun ilgili bölümlerini kendileri doldurmak suretiyle Türk yetkili makamlarınca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Yunanistan yetkili makamlarına ibraz edeceklerdir.

Diğer taraftan aynı sirkülerde, mukimlik belgesinin vergi dairesi başkanlıkları veya Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlendiği hallerde yine üç nüsha düzenleneceği; ancak Azerbaycan yetkili makamlarına verilmek üzere, "4. Mukimlik Belgesi Başvurusu" başlığı altında yer alan 4 üncü maddede belirtilen mükellefçe temin edilecek ilgili DTA formlarının onaylanması suretiyle hazırlanan mukimlik belgesinin ise beş nüsha halinde düzenlenerek;

· Üç nüshasının ilgili mükellefe verileceği,
· Dördüncü nüshanın mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru dilekçesinin bir örneği ile birlikte gönderileceği,
· Son nüshanın ise Vergi Dairesi Başkanlığınca saklanacağı

belirtilmiştir.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

20/12/2013 tarihli ve ÇVÖA/2013 - 1 sayılı sirküler

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.