Numara : 105
Tarih : 24.11.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/105

KONU: Elektrik Piyasasında Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Almasına İlişkin Duyuru.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından, elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel kişilerin kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) almasına ilişkin 07 Kasım 2014 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuruya göre, elektrik piyasasında önlisans/lisans başvurusunda bulunan veya önlisans/lisans sahibi tüzel kişilere yapılacak tebligatlar elektronik yolla gerçekleştirilecek olup; bu kişilerin kayıtlı elektronik posta adresi temin ederek, 28 Kasım 2014 tarihine kadar yazılı olarak Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına iletmesi gerekmektedir.

Söz konusu duyuru aşağıdaki şekildedir.

DUYURU

Elektrik Piyasasında Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Almasına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “Tebligat” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrası “Kurumca bu Kanuna göre yapılacak her türlü tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır, ancak ilanen yapılacak tebligatlar Resmî Gazete’de yayımlanır.” hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükmü ile, 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin “Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” ve “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur…” hükümleri uyarınca, tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.

Bu kapsamda; Kurumumuzca elektrik piyasasında önlisans/lisans başvurusunda bulunan veya önlisans/lisans sahibi tüzel kişilere yapılacak tebligatlar elektronik yolla gerçekleştirilecek olup, söz konusu tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” hükmü uyarınca; http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php bağlantısında yer alan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı” olarak yetkilendirilmiş şirketlerden (http://www.ptt.gov.tr/, http://www.tnbkep.com.tr/ ve http://www.turkkep.com.tr/) temin edilecek elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresinin (Örneğin; …@...kep.tr) 28 Kasım 2014 tarihine kadar yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.