Numara : 109
Tarih : 3.12.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/109

KONU: Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-g) maddesinde yer alan kıymetli taş teslimindeki istisna uygulamasına ilişkin 3.12.2014 tarih ve KDV-67/2014-2 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri yayınlandı.

Hatırlanacağı üzere, 6552 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle KDV Kanununun 17 nci maddesinin Diğer İstisnalar başlıklı dördüncü fıkrasının (g) bendinde değişiklik yapılarak; kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) SPK’ya göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV'den istisna tutulmuş, bu işlemler dışındaki ithal ve teslimlerde KDV istisnası 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. (Bilgi için 2014/92 No.lu Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.)

Diğer taraftan 16 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bu konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. (Detaylı bilgi için 2014/101 No.lu Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.)

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan 67 Sıra No.lu KDV Sirkülerinde, kıymetli taşlardaki istisna uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1. KDV'den İstisna İşlemler

3065 sayılı KDV Kanununun(17/4-g) maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görecek nitelikteki kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci);

· Borsada işlem görmek üzere ithali,

· Borsaya teslimi,

· Borsa üyeleri arasında borsa içinde el değiştirmesi,

· İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi,

KDV'den istisna olup, bu işlemlerde KDV hesaplanmayacaktır.

2. KDV'ye Tabi İşlemler

Kıymetli taşların;

· Borsaya üye olmayanlar arasında el değiştirmesi,

· Borsa üyeleri tarafından borsaya üye olmayanlara teslimi (İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmesi hali dahil),

· Borsaya üye olmayanlar tarafından borsa üyelerine teslimi,

· Borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketiciye teslimi,

· Borsa üyeleri tarafından borsada işlem görmeyecek şekilde ithali,

· Borsaya üye olmayanlar tarafından ithali,

istisna kapsamına girmemektedir. Bu işlemlerde, kıymetli taş bedeli dahil toplam bedel üzerinden (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) KDV hesaplanacaktır.

3. Özel Matrah Şekli Uygulanacak İşlemler

Kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ithal ve teslimleri KDV'ye tabidir. Ancak, ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla, borsada kayıtlı kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesinde KDV matrahı; teslim bedelinden borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli olarak ise, kıymetli taşın teslim tarihinde Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyatı esas alınacaktır. Teslim tarihinde borsada fiyat oluşmaması halinde teslim tarihinden önceki son işlem günü itibariyle oluşan fiyat esas alınacaktır.

Özel matrah şekli uygulaması, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi ile sınırlı olup, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın bu işlem dışındaki ithal, teslim ve el değiştirmelerinde özel matrah şekli uygulanmayacaktır. Örneğin kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketicilere tesliminde özel matrah şekli uygulanmayacak, toplam bedel (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) üzerinden KDV hesaplanacaktır.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

67 Sıra No.lu KDV Sirküleri

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.