VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/96

KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

27 Eylül 2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazete'de Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 6552 sayılı Torba Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu konu 2014/92 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Anılan Kanunun;

 • 73 üncü maddesinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına,
   
 • 74 üncü maddesinde ise işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarların düzeltmesine

ilişkin hükümler yer almaktadır.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan bu Tebliğ ile 6552 sayılı Kanun'un 73 ve 74 üncü maddelerin uygulanmasına dair açıklamalarda bulunulmuştur.

1. Tebliğde Yapılan Açıklamalara İlişkin Bazı Notlar

Tebliğ ile yapılan açıklamalara aşağıdaki notlar örnek olarak gösterilebilir.

 • Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, belediyelere ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borçlu bulunanların Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi 31 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.
    
 • Vergi alacaklarının yapılandırılarak ödenebilmesi için Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olması gerekmektedir.
   
  Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması anlamına gelmektedir.

  Dolayısıyla, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (11 Eylül 2014), ilk derece yargı kararı üzerine tahakkuk ettiği halde yargılaması devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar madde kapsamına girmemektedir.
   
  Diğer taraftan idari para cezalarının kesinleşmiş alacak olabilmesi için idari yaptırım kararlarına karşı süresi içerisinde dava açılmaması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir.
     
 • Kasa ve ortaklardan net alacaklar hesabına ilişkin olarak, 74 üncü madde kapsamında beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31 Aralık 2013 tarihli bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.


2. Tebliğde Yapılan Açıklamaların Konu Başlıkları

Tebliğde yapılan açıklamalar konu başlıkları itibariyle aşağıdaki gibidir.

I. KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLMALAR

A- MADDE KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE ALACAKLAR İLE TANIMLAR

1. MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI

1.1. Alacağın Türü ve Dönemi;

1.1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından;

1.1.1.1. Alacağın türü;

1.1.1.2. Alacağın dönemleri;

1.1.1.2.1. 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları madde kapsamındadır.

1.1.1.2.2. 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları madde kapsamındadır.

1.1.1.2.3. 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları madde kapsamındadır.

1.1.2. Kapsama Giren İdari Para Cezaları;

1.1.3. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklar;

2. BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

2.1. Emlak ve çevre temizlik vergisi ile emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı;

2.2. Belediyelerin su alacakları;

2.3. Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları;

3. TANIMLAR

B- ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

2. ALACAK TUTARININ TESPİTİ

2.1. Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması;

2.1.1. Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar;

2.2. 6552 sayılı Kanunun Yayımlandığı 11/9/2014 Tarihi İtibarıyla (Bu Tarih Hariç) Kesinleşmiş ve Bu Tarihe Kadar (Bu Tarih Dahil) Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş Vergiler ile Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları;

2.3. 6552 sayılı Kanunun Yayımlandığı 11/9/2014 Tarihi İtibarıyla (Bu Tarih Hariç) Kesinleştiği Halde Henüz Ödeme Süresi Geçmemiş Vergi ve Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları;

2.3.1. 213 sayılı Kanunun uzlaşma hükümlerine göre kesinleşen alacaklar;

2.3.2. 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinden yararlanılarak ödenecek vergi aslına bağlı vergi cezaları;

2.3.3. 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar;

2.3.4. 213 sayılı Kanun uyarınca ikmalen, re’sen ya da idarece yapılan tarhiyata ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşen alacaklar;

2.4. Kanunun Yayımlandığı 11/9/2014 Tarihi İtibarıyla Asılları Kısmen ya da Tamamen Ödenmiş Olan Vergi ve Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları

2.4.1. Asılları kısmen ödenmiş olan vergi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları;

2.4.2. Asılları tamamen ödenmiş vergiler ile vergi aslına bağlı vergi cezalarına ilişkin fer’i alacaklar;

2.4.3. Asılları tamamen ödenmiş vergiler ile vergi aslına bağlı vergi cezalarına ilişkin fer’i alacaklardan Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsil edilenler;

2.5. Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları

2.6. İhtirazı Kayıtla Beyan Edilen Vergiler

2.7. Geçici Vergiler;

2.8. Kanunun 73 üncü Maddesi Kapsamındaki İdari Para Cezaları;

2.9. 6183 sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar;

2.10. Tecilli Alacaklar

3. ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

3.1. Ödeme Süresi;

3.2. Taksitle Ödeme ve Katsayı Uygulaması;

3.3. Kredi kartı ile ödeme;

3.4. Mahsuben ödeme

4. MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

C- TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

1. SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER

2. İHLAL NEDENİ OLMAYAN EKSİK ÖDEMELER

3. İHLAL HALİNDE MADDE HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA

Ç- TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR

1. TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN 120 TL’NİN ALTINDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

2. TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN 50 TL’Yİ AŞMAYAN AMME ALACAKLARI

D- DİĞER HUSUSLAR

II- KANUNUN 74 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

1. Kapsam

2. Bilanço Düzenleme ve Beyan

3. Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları

4. Esas Alınacak Bilanço

5. Diğer Hususlar

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.