VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/32

KONU: ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere ÖTV Kanununun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamaların yer aldığı (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 5 Mart 2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anılan Tebliğ ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

 

1.    Standart İade Talep Dilekçesi Uygulaması

Hatırlanacağı üzere, 26 Ekim 2014 tarihli ve 36 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğ ile aerosol üreticilerinin mahsuben veya nakden iade taleplerine standart iade talep dilekçesi uygulaması getirilmişti.

(I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile bu uygulama, (I) sayılı listedeki mallara ilişkin tüm ÖTV iade talepleri için geçerli hale gelmektedir.

Böylelikle, tebliğin yürürlük tarihi olan 16 Mart 2015 tarihinden sonra (I) sayılı listedeki mallara ilişkin tüm ÖTV iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak suretiyle internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

2.    Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS) Uygulaması

Bilindiği üzere, “Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükellefler açısından, Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin %80’i ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan %20’si ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilmektedir.

Bu Tebliğ ile Erken Teminat Çözümü Sertifikası (ETÇS) alımında aranılan şartlar yumuşatılmaktadır.

Buna göre ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların;

·         İmalat işinde en az 35 işçi çalıştırma zorunluluğu, 25’e

·         Aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 35’ten 30’a,

·         Aylık çalıştırılan kişi sayısı ise 30’dan 20’ye

indirilmiştir.

3.    Tevkifat Uygulamasının Kapsamının Genişletilmesi

Bilindiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların, özel tüketim vergisi (ÖTV) mükellefleri (4/12/2013 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda tanımlanan rafinericiler hariç) tarafından teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenmektedir.

Bu Tebliğin (I-Ç/2.2.1) bölümünün “Tevkifat Uygulamasının Kapsamı ve Niteliği” alt başlığında yapılan düzenlemeyle tevkifat uygulamasının kapması genişletilmiştir.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki; 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ile 2710.20.90.00.00 G.T.İ.P. numarasındaki mallardan yalnız 2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ve  38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların ÖTV mükellefleri (4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan rafinericiler hariç) tarafından teslimine ilişkin ÖTV, yalnızca sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mükellefi imalatçılar tarafından satın alınması halinde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek ödenecektir.

4.    1 Kg veya 1 Lt Ya Da Bu Miktarların Altında İthal Edilen Mallar için Beyanname Verilmesi

Aynı Tebliğin (IV-B.) bölümünde yapılan düzenlemeye göre, yalnızca (I) sayılı listedeki malların ithali dolayısıyla ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler, her bir gümrük beyannamesi kapsamında ithal ettikleri bu listedeki mal miktarı toplamının, bu mallar için Özel Tüketim Vergisi Kanununda belirlenen ölçü birimine göre 1 kg veya 1 lt ya da bu miktarların altında olması halinde, söz konusu malların ithalatçılarca teslim edildiği tarihe kadarki vergilendirme dönemleri için beyanname vermeyecekler, bunların sadece teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemlerinde beyanname vereceklerdir.

5.    Hava Yakıtları için Teminat Uygulaması

Aynı Tebliğin (V/A) bölümünün Gümrükte Alınacak Teminat alt başlığında yapılan düzenlemeye göre, hava yakıtı olarak bilinen malların yurt içerisinde teslimi veya ithalinde her bir hava yakıtı miktarı için belirlenen tutarlarda teminat alınacaktır.

Öte yandan, yine bu Tebliğle getirilen uygulamalardan biri olan “teminatsız hava yakıtı sertifikası” sayesinde,  bu sertifikaya sahip olanlar, teminat vermeden hava yakıtı alabilecek veya ithal edebilecektir.

Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası almak isteyen mükelleflerin;

i. Müracaat tarihi itibarıyla,

·         Vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

·         Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

·         İlgili vergi dairesine 10.000.000 Türk Lirası karşılığı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan ((5) numaralı fıkrası hariç) teminatlardan herhangi birini vermiş olmaları (Kesin ve süresiz teminat mektuplarının, ilgili bankalardan teyit alınmak suretiyle gelecek yıllar için de kullanılabilmesi mümkündür.),

·         Katma değer vergisi açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,

ii. Müracaat tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

·         Hava yakıtı teslimlerine ilişkin EPDK'dan rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye teslim lisansını haiz olmaları,

·         Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi (tevkifat hariç) ve mükellefiyeti varsa ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç)

gerekmektedir.

6.    Bazı Madeni Yağlara (10 numara yağ) İlişkin Ödenen ÖTV’nin İadesi

Aynı Tebliğin (III/C) bölümünün “İade Talep Edebilecekler” alt başlığında yapılan düzenlemeye göre, madeni yağların (Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ve EPDK’nın 25/12/2014 tarihli ve 2014/5373 sayılı Kurul Kararının 42 2 nci maddesinde sayılan madeni yağların) imalatı ile madeni yağ olarak sayılmayan ancak akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV’nin iadesi talep edilemeyecektir.

7.    Diğer Düzenlemeler

·         ÖTV ödenerek satın alınan malların herhangi bir işlem görmeden, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmesi halinde, bu mallar için yüklenilen ÖTV iade edilecektir. Ancak ÖTV ödenerek satın alınan maldan ÖTV'ye tabi olan veya olmayan bir mal üretilerek bu malın ihraç edilmesi halinde, imalatta kullanılan mal için ödenen ÖTV iade edilmeyecektir. (II-A/2.)

·         Serbest bölgelere veya yetkili gümrük antreposu işleticilerine yapılan teslimlerde ÖTV yönünden ihracat istisnası uygulanmayacaktır. (II-A/4.)

·         Serbest bölgeye veya yetkili gümrük antreposu işleticisine ya da Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, bunlara teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında tecil-terkin uygulanmayacaktır. (II-Ç/2.)

·         (I) sayılı liste kapsamında yer alan malları ithal edenler her bir gümrük beyannamesi kapsamı ÖTV tutarı için münferit teminat vermektedirler. Bununla birlikte, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki (B) cetvelinde yer alan malların ithali sırasında ÖTV tutarının tamamı için ilgili gümrük rejimi çerçevesinde teminat verilebilecektir. İlgili gümrük rejimi çerçevesinde birden fazla ithalat işlemini kapsayacak şekilde teminat verilmesi halinde, tamamlanan her bir ithalat işlemi için alınan teminat tutarı yeni ithalat işleminde kullanılabilecektir. (V-A/1.)

8.    Belgelerin Geçerliliği

Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan ÖTV Genel Tebliğleri gereğince alınan tüm belgeler geçerlilik süresince kullanılabilecektir. Ancak geçerlilik süresi belirtilmemiş belgeler takvim yılı sonuna kadar geçerli olacaktır.

Bu Tebliğ ile ÖTV beyannamelerinde değişiklik yapılmasını gerektiren durumlarda, söz konusu beyannamelerde değişiklikler yapılana kadar mevcut ÖTV beyannameleri kullanılmaya devam edilecektir.

9.    Tebliğin Yürürlüğü

Bu Tebliğ 16 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ancak hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1 Sayılı Liste Özel Tüketim Vergisi Uygulama Genel Tebliğine aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

I- MÜKELLEFİYET

II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ

III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

V- GÜMRÜK İDARELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN KAYNAKLI  İŞLEMLER

VI- DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.