Numara : 56
Tarih : 13.5.2015

 

VERGİ SİRKÜLERİ

 

NO: 2015/56

 

KONU: KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandığı duyurulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığının 13 Mayıs 2015 tarihinde internet sitesinde yayınladığı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nda;

  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin teslim ve hizmetlerine uygulanacak KDV istisnasına,
  • 3065 sayılı Kanun’un ile değişik geçici 26 ncı maddesinde yer alan uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerde uygulanacak KDV istisnasına,

  • 3065 sayılı Kanun'a eklenen milletlerarası antlaşma hükümleri çerçevesinde KDV’den istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunda uygulanacak KDV istisnasına

ilişkin usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Ayrıca Tebliğ Taslağında;

  • İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergilere,
  • Mücbir sebep halinde bulunulan sürede kısmi tevkifat yükümlülüğüne,

  • Ağaç ve orman ürünleri tesliminde bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından tesliminde tevkifat uygulamasına,

  • Sermaye piyasası mevzuatına göre ihraç edilen bazı sermaye piyasası araçlarına yönelik KDV uygulamasına

ilişkin açıklama ve düzenlemeler yapılmaktadır.

Söz konusu Taslağa aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ Taslağı


Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.