Numara : 82
Tarih : 10.11.2015

VERGİ SİRKÜLERİ

 NO: 2015/82

KONU 2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 5,58 Olarak Açıklandı.

10 Kasım 2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı yeniden değerleme oranı yüzde % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan hüküm uyarınca Maliye Bakanlığı 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit etmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda Bakanlar Kurulu; kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar yeni yılda % 5,58 (beş virgül elli sekiz) oranında artırılacaktır.

Buna göre, 2016 yılında uygulanacak bazı had ve tutarların aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir.

a) Pasaport Harçları:

  •  6 aya kadar olanlar için 111,70 TL,
  • 1 yıl için olanlar için 163,33 TL,
  • 2 yıl için olanlar için 266,48 TL,
  • 3 yıl için olanlar için 378,40 TL,
  • 3 yıldan fazla süreli olanlar için 533,18 TL.

b) Otomobiller için Motorlu taşıt vergisi:

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1300 cm³ ve aşağısı

623,98

434,99

243,89

184,77

66,52

1301 - 1600 cm³ e kadar

997,73

748,56

434,99

307,24

118,25

1601 - 1800 cm³ e kadar

1760,02

1376,76

810,85

495,17

192,16

1801 - 2000 cm³ e kadar

2772,53

2136,94

1255,35

748,56

295,62

2001 - 2500 cm³ e kadar

4158,80

3019,59

1886,71

1127,59

446,60

2501 - 3000 cm³ e kadar

5797,40

5043,56

3151,56

1696,67

623,98

3001 - 3500 cm³ e kadar

8828,60

7943,84

4785,94

2389,28

877,37

3501 - 4000 cm³ e kadar

13880,60

11985,44

7059,08

3151,56

1255,35

4001 cm³ ve yukarısı

22716,59

17035,33

10089,22

4535,72

1760,02

c) Gayrimenkul sermaye iradında istisna tutarı: 3.800.- TL.

ç) Yemek istisna tutarı: 13,70.- TL.

d) Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı: 11.191.- TL.

e) Amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılacak tutar: 930.-TL.

f) Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı: 1.584.-TL

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

 

10 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29528

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 457)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.