Numara : 89
Tarih : 11.12.2015

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/89

KONU: Yakın Zamanda Gerçekleştirilmesi Öngörülen Önemli Düzenlemeler.

Hükümetin 2016 yılında yapmayı planladığı eylemler bir takvime bağlanarak, 10 Aralık 2015 tarihinde “64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı”yla kamuoyuna açıklanmıştır.

Planda yer alan ve ticaret hayatını yakından ilgilendiren bazı önemli eylemlere ve bunların öngörülen gerçekleştirme dönemlerine aşağıdaki listede yer verilmiştir.

Eylem

Sorumlu

Açıklama

3 Ay içerisinde (21 Aralık 2015 - 21 Mart 2016)

İmalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek

Maliye Bakanlığı

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların
kapasite artırımı ve verimlilik artışını sağlayacak
makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında
BSMV alınmaması sağlanacaktır.

"Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan  sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal  taraflarla istişare  içinde gerekli mevzuat
düzenlemesi yapılacak"

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların
çözümü amacıyla mevcut durum tespiti ve
mevzuat çalışması yapılacaktır.
Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda
gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmaları
çerçevesinde konunun sonuçlandırılması
sağlanacaktır.

Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak

Maliye Bakanlığı

 

Yemde ve gübrede KDV kaldırılacak

Maliye Bakanlığı

 

Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar kazançlarından vergi alınmayacak

Maliye Bakanlığı

 

6 Ay içerisinde (21 Aralık 2015 - 21 Haziran 2016)

Elektronik ticaret geliştirilecek

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

E-ticaretin geliştirilmesine ve önündeki mevzuat
engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar
çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları
ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir
yapı oluşturulacak, e-ticarette güven tesis
edilebilmesini teminen güven damgası sistemi
kurulacak ve e-ticaretin gelişiminin sağlıklı bir
şekilde izlenebilmesini sağlamak için izleme ve
değerlendirme sistemi teşkil edilecektir.

Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek

Maliye Bakanlığı

Mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen
beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna
verilen bildirgeler tek bir platform üzerinden
birleştirilecek, bu sayede beyanname sayısı
azaltılacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak

Maliye Bakanlığı

Kamu finansmanını sağlam temellere dayandıran,
katma değeri yüksek üretimi destekleyen,
uluslararası iyi uygulama örnekleri ışığında;
mükellef odaklı, etkin, verimli ve adil bir vergi
sistemi oluşturulması amacıyla gelir ve kurumlar
vergisi kanunları birleştirilerek yeni bir Gelir
Vergisi Kanunu çıkarılacaktır.

Vergi Usul Kanunu güncellenecek

Maliye Bakanlığı

Vergi Usul Kanununun uluslararası standartlara
ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya
kavuşması sağlanacaktır.
Bu kapsamda Tasarı, basitlik ve sadeliği, vergiye
uyum maliyetinin azaltılmasını, mükellef
haklarının gözetilmesini, uyuşmazlıkların kısa
sürede çözülmesini, vergi cezalarının gönüllü
uyumu artıracak şekilde caydırıcı bir yapıya
kavuşturulmasını esas alacaktır.

Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek

Maliye Bakanlığı

Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli
bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler
gözden geçirilecek ve bu tür düzenlemelerde
rasyonelleşmeye gidilecektir.

Mevcut vergi mevzuatı gözden geçirilerek enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacak

Maliye Bakanlığı

Sanayide ve evlerde kullanılan elektrikli araçlar
ile ulaşım araçlarında uygulanan vergi oranları
enerji verimliliği açısından gözden geçirilecektir.

Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulamaya konulacak

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Çalışmaları başlatılan Tek Pencere Sistemi ilgili
kurumlarca düzenlenen ve gümrük işlemlerinde
kullanılan her türlü izin, belge ve onaya ilişkin
işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini
ve kontrol edilmesini amaçlamaktadır.
Tek Pencere Sistemi, gümrük işlemleri sırasında
istenen tüm belgelerin tek noktadan temin
edilmesini sağlayan e-belge aşaması ile diğer
kurumlara ilişkin taleplerin tek noktada
yapılmasını sağlayan e-başvuru aşamasından
oluşmaktadır.
Uygulama sayesinde manuel olarak yapılan
belge kontrollerinin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatalarının ortadan
kalkması, kontrollerin etkililiğinin artırılması ve
işlem sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir.

Perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik ikincil düzenlemeler tamamlanacak

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Alışveriş merkezlerinin düzenlenmesine,
perakende ticarette uyulması gereken ilke
ve kuralların belirlenmesine, perakende
sektörüne yönelik politika oluşturulmasına katkı
sağlamak amacıyla Perakendeciler Konseyinin
oluşturulmasına, ikinci el motorlu kara taşıtı ve
taşınmaz alım satımı ile sergi, panayır ve tanıtım
günleri gibi organizasyonların düzenlenmesine
ilişkin yönetmelikler çıkarılacaktır.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek

Ekonomi Bakanlığı

Serbest Ticaret Anlaşmaları dahil, Gümrük
Birliği’nin işleyişinde karşılaşılan güçlüklerin
giderilmesi suretiyle sürdürülebilir bir yapıya
kavuşturulması ve tüm mal ve hizmetler ile kamu
alımlarını kapsayacak şekilde Gümrük Birliği’nin
kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakereler
yürütülecektir.
Bu kapsamda, özel kesimin de katılımıyla
yürütülmekte olan etki analizi ve değerlendirme
çalışmaları dikkate alınarak, Avrupa Birliği ile
entegrasyon çalışmaları doğrultusunda ülkemiz
müzakere pozisyonu şekillendirilecektir.

Serbest bölgelerin cazibesi artırılacak

Ekonomi Bakanlığı

Serbest bölgelerin, ülkenin değişen ekonomik
şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda
yönlendirilebilmeleri; yatay ve dikey işbirliği
ağları geliştirebilen bölge uygulamacılığı
yapılabilmesine imkân verecek bir esnekliğe
kavuşturulmaları ve böylece ülkenin uluslararası
rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaları
ve ekonomiye daha etkin biçimde entegre
olmalarının yanı sıra dünyadaki iyi uygulama
örneklerine yakınlaştırılmalarını teminen, 3218
sayılı Serbest Bölgeler Kanununda stratejik,
büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlara yönelik
gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak

Başbakanlık

Yatırım ortamının mevzuat ve idari işlemler
açısından kalitesini artırmak üzere Yatırım
Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
kapsamında belirlenen eylemler tamamlanacaktır.
Türkiye’nin yatırım imkan ve fırsatlarının özellikle
sermaye ihraç eden yatırımcılara anlatılması
ve söz konusu yatırımcıların ülkemizde yatırım
yapmalarının sağlanması amacıyla tanıtım
seminerleri, iş forumları ve yatırımcı ziyaretleri
şeklinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak

EPDK

Enerji yatırım süreçlerini kolaylaştırmak üzere
EPDK tarafından lisans/ruhsat/izin işlemlerinde
istenen belgelerin azaltılması ve elektronik
ortamda temini mümkün olan belgelerin başvuru
sahiplerinden alınmaması yönünde düzenleme
yapılacaktır.

Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri değerlendirilerek, işlemler daha da kolaylaştırılacak

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri
kolaylaştırılacak; maliyetler düşürülecek; süreç
kısaltılarak basitleştirilecek; iradi tasfiye, iflaslı
tasfiye ve yeniden yapılandırmaya yönelik
hususlar gözden geçirilecektir

Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışma sonuçları esas alınarak yaygınlaştırılacak

Hazine Müsteşarlığı

Bireysel emeklilikte otomatik katılım sistemine
yönelik pilot çalışma yapılmış ve başarılı
sonuçlar alınmış olup, genele yaygınlaştırılması
amaçlanacaktır.

Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcılar teşvik edilecek

Hazine Müsteşarlığı

Ülkemizde finansal sektördeki sermaye piyasaları
payının ve finansal derinliğin artırılması için
kurumsal yatırımcıların ve kurumsal yatırımların
artırılması amaçlanmaktadır.

İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek

Hazine Müsteşarlığı

Dünyada genel kabul gören uygulamalarına
benzer şekilde İslami finans araçları ve kurumları
geliştirilecek, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
projesi kapsamında İstanbul’un bu alanda da
küresel merkezlerden biri olması sağlanacaktır.

Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliği artırılacak ve koordinasyonu güçlendirilecek

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına
yönelik destek sağlayan kurumlar arasında
koordinasyon güçlendirilecek ve desteklerin
etkililiği artırılacaktır.

Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak

Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığınca uygulamaya konulan üst
fon düzenlemesi kapsamında Ar-Ge ve erken
aşama yenilikçi şirketlere yatırım yapacak
girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılacak
ve aktarılan bu kaynaklar girişim sermayesi
fonlarının kuluçka ve hızlandırıcılar tarafından
başlatılmış projelere yönelik yapılan yatırımlara
öncelik verilmesi sağlanacaktır.

Yenilikçi girişimcilerin projelerinin ticarileştirilmesi için kredi garanti mekanizması oluşturulacak

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

Mevcut kredi garanti mekanizması içinde yenilikçi
girişimcilere proje bazlı kredi garanti desteği
sağlayabilecek bir fon oluşturulacaktır.

Yurtdışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması teşvik edilecek

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

Başta yurt dışındaki vatandaşlarımız olmak
üzere, nitelikli insan gücünün Ar-Ge, üretim ve
yönetim alanlarındaki birikimlerinin ülkemize
kazandırılması için gerekli destek mekanizmaları
oluşturulacaktır.

Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı

Ülkemizde ihtiyaç duyulan bilgi ve tecrübe
düzeyi yüksek yabancı uzmanların ülkemizde
çalışmalarının kolaylaştırılması için gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.

Gayrimenkul Sertifikası modeli hayata geçirilecek

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Kentsel dönüşüm alanlarında hakların
devredilmesine imkan sağlayacak şekilde
Gayrimenkul Sertifikası Modeli geliştirilecektir.
Gayrimenkul Sertifikası Modeli, hakların
belirlenmesi, alımı ve satımı gibi unsurları
kapsayacaktır. Söz konusu modele ilişkin mevzuat
çalışması SPK tarafından tamamlanacaktır.

1 Yıl içerisinde (21 Aralık 2015 -21 Aralık 2016)

Damga Vergisi Kanunu gözden geçirilerek yenilenecek

Maliye Bakanlığı

Yatırımları daha fazla teşvik edebilmek amacıyla,
ekonomik ve malî etkileri dikkate alınarak,
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun bazı
hükümleri ve uygulamaları gözden geçirilerek
yenilenecektir.

Yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması amacıyla coğrafi bilgi sistemleri altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Ekonomik büyümeyi sağlamak, yatırımların
önünü açmak ve hızlandırmak için, yatırımcıların
ihtiyaç duyduğu yatırıma uygun arazilerin
elektronik ortamda sunulması hedeflenmektedir.
İlgili taraflarla yatırım yeri belirleme kriterleri
oluşturulacak, uygun veri setleri belirlenecek,
bu verilerin elektronik ortamda sunulmasına
yönelik altyapı tasarlanarak oluşturulan sistem ilk
aşamada seçilen pilot alanda uygulanacaktır

Finans ve bilişim başta olmak üzere, diğer sektörlere yönelik ihtisas mahkemeleri kurulacak

Adalet Bakanlığı

Yargıda uzmanlaşma geliştirilerek makul sürede
yargılama ve isabetli karar oranını artırma temel
hedeftir.
6460 sayılı Kanunla, mahkemelerin
ihtisaslaşmasının sağlanması amacıyla, gelen
işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak,
daireler arasındaki iş dağılımının HSYK tarafından
belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.
Finans ve bilişim sektörlerince ihtiyaç duyulan
alanların tespit edilmesi ve bu alanların,
dairelerin iş dağılımının belirlenmesinde HSYK
tarafından göz önünde tutulması sağlanacaktır.

KOBİ’lerin taşınırlarının teminat olarak kullanılması sağlanacak

Adalet Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
BDDK

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırma
amacıyla KOBİ’lerin teminat olarak
gösterebilecekleri taşınır varlıkların kapsamı
genişletilecek, taşınırların teminat olarak
alınmasına ilişkin parçalı yapı tek bir yasal
düzenleme ile günümüz koşulları göz önüne
alınarak yeniden düzenlenecek ve taşınırlara
ilişkin çevrimiçi merkezi bir sicil sistemi
kurulacaktır.

Dâhilde İşleme Rejimi gözden geçirilecek

Ekonomi Bakanlığı

Dahilde İşleme Rejimi, ihracatçılarımızın dünya
piyasa fiyatlarından girdi temin etmesine olanak
sağlayan dış ticaretimiz açısından son derece
önemli bir enstrümandır.
Yurt içi üretime zarar vermemek hususu esas
alınarak ve konuyla ilgili tüm paydaşların görüş
ve önerileri dikkate alınarak Rejim gözden
geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Tarımsal destekler, tarım havzaları bazında ürün deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden düzenlenecek

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı

Destekleme politikalarının su kısıtı esas
alınarak gözden geçirilmesi için ihtiyaç duyulan
veriler temin edilerek talep tahmini, karar
destek ve diğer iktisadi modellerin tasarımı ve
entegrasyonları sağlanacak ve buna yönelik
yazılımlar geliştirilecektir.
Tarım alt havzaları bazında ürün deseni
çalışmaları Karar Destek Sistemi ile birlikte
değerlendirilecek, oluşturulan ürün desenine göre
destekler yönlendirilecektir.

Söz konusu Eylem Planı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.