Numara : 90
Tarih : 21.12.2015

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/90

KONU: İmalat Sanayii Makine-Teçhizat Yatırımlarının Finansmanına BSMV İstisnası Öngören Düzenleme.

Hükümetin “64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı”nda yer alan ve 2016 yılının ilk 3 ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı, imalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanına BSMV istisnası getirmeyi amaçlayan eylem için ilk çalışma “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşmelerinde Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılmıştır.

Buna göre, uygulama süreleri 31.12.2015 tarihinde sona erecek olan yasal düzenlemelerin uzatılmasına ilişkin hazırlanan ve 8 Aralık 2015 tarihinde TBMM’ye sunulan, ayrıca 2015/88 No.lu sirkülerimiz ile de duyurusu yapılan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı değişiklikler yapılmak suretiyle kabul edilmiştir.

Yapılan değişiklikle, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesine, imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların; çeşitli finansal kuruluşlardan kredi kullanmak suretiyle yaptıkları makine ve teçhizat yatırımları üzerindeki finansman maliyetlerinin kaldırılmasına, kapasitelerinin ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik yeni makine ve teçhizat yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre verilen sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerinin, münhasıran imalat sanayinde kullanmak üzere aldıkları makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla lehe alınan paralardaki %5 banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmalarını öngören bir düzenlemenin “z” bendi olarak eklenmesine ilişkin bir hüküm, Tasarı metnine yeni 1’inci madde olarak eklenmiştir.

Söz konusu Kanun Tasarısı metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.