VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/17

KONU: Uygulama Süreleri 31.12.2015 Tarihinde Sona Erecek Olan Yasal Düzenlemelerin Uzatılmasına ve Bazı Kredilerin BSMV’den İstisna Edilmesine İlişkin Kanun Yayımlandı.

1 Ocak 2016 tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile uygulama süreleri 31.12.2015 tarihinde sona eren vergisel düzenlemelerin süreleri uzatılmış; ayrıca sanayi işletmelerince makine ve teçhizatın finansmanı amacıyla kullanılan kredilere BSMV istisna getirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 8 Aralık 2015 tarihinde TBMM’ye sunulmuş ve bu konu 2015/88 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, anılan Kanun Tasarısı 6655 sayı ile kanunlaşmış ve 1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunla yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

A.     Uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılan düzenlemeler.

  • Gelir Vergisi Kanununun;

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kar paylarının vergilendirilmesini düzenleyen Geçici 67 nci ve,

Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalarda görev alan jokeyler ile jokey yamağı ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde yirmi oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına ilişkin Geçici 68 nci maddesinde,

  • Katma Değer Vergisi Kanununun;

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesine imkan veren Geçici 17 nci ve,

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların bağışı ve bağışı yapacak olanların bunların temininde KDV istisnası uygulamasına yönelik Geçici 23’üncü maddesinde,

  • Kurumlar Vergisi Kanununun;

Dernek veya vakıflarca elde edilen kesinti suretiyle vergilendirilmiş kira gelirleri ile menkul kıymet faiz gelirlerine; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki atölye ve uygulama birimleri ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin gelirleri ve maddede sayılan bazı ajansların elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına yönelik Geçici 2 nci maddesinde

yer alan düzenlemelerin uygulama süreleri 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

B.     Uygulama süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılan düzenlemeler.

  •  Katma Değer Vergisi Kanununun;

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde satışı dahil) devir ve tesliminde KDV istisnası öngören Geçici 31 inci maddesinin,

  • Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun;

Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilmesine izin veren Geçici 1 inci maddesinin

uygulama süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

C. Sanayi İşletmelerince Makine ve Teçhizatın Finansmanı Amacıyla Kullanılan Krediler BSMV'den İstisna Edilmiştir.

Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29 uncu maddesine eklenen z bendi ile; imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların; çeşitli finansal kuruluşlardan kredi kullanmak suretiyle yaptıkları makine ve teçhizat yatırımları üzerindeki finansman maliyetlerinin kaldırılmasına, kapasitelerinin ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik yeni makine ve teçhizat yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre verilen sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerinin, münhasıran imalat sanayinde kullanmak üzere aldıkları makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla lehe alınan paralardaki %5 banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.