VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/24

 

KONU: Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği Getiren Kanun Yasalaştı.

Asgari ücret net tutarının 1300,99 TL yapılması ile birlikte işverene maliyetin 1935,23 TL’ye (SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için bu tutar 2017,58 TL’dir.) yükselmesi işverene 100 TL’lik prim desteğini gündeme getirmişti. Konuya ilişkin hazırlanan Teklif ise bir süredir Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekteydi.

Yapılan görüşmeler sonucunda işverene prim desteği düzenlemesi son şeklini alarak Meclis tarafından kabul edilmiş ve 6661 Kanun numarası ile yasalaşmıştır.

Söz konusu Kanun, 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

1.      İşverene Prim Desteği Tutarının Hesaplanması

6661 Sayılı Kanun’un 17 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 68 inci madde ile desteklenmeye esas aylık ücret tutarı 2.550 TL; destekleme tutarı ise 100 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL (aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve Hazine tarafından karşılanacaktır.

Diğer bir anlatımla, 2016 yılı Ocak ayına ilişkin destek tutarının hesaplaması için 2015 yılının Ocak ayının SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL (aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödemelerini dikkatte almak gerekecektir. Bu karşılaştırma her bir ay için ayrı ayrı yapılacaktır.

Örneğin; işverenin 2015 yılı Ocak ayında, 85 TL ve altında 10 çalışanı için toplam 290 prim gün sayısı bildirildiğini kabul edersek, 2016 yılı Ocak ayında yararlanılabileceği en yüksek destek tutarı (tavan tutarı) 290 x 3,33 = 965,7 TL olacaktır. Bu örnek çerçevesinde, 2016 Ocak döneminde bildirilen prim gün sayısı 290’ın üzerinde olsa bile yine 965,7 TL destekten yararlanacak; ancak örneğin 260 prim gün sayısı bildirirse 260 x 3,33 = 865,8 TL destekten yararlanacaktır.

Öte yandan, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde, bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır.

2.      Destekten Yararlanamayacaklar

Anılan maddede;

  • Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettirenlerin,
  • Sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilenlerin,
  • Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak;

-       Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermeyenlerin,

-       Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyenlerin,

-       Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyenlerin veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmayanların,

-       SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanların

bu destekten faydalanamayacakları düzenlenmiştir.

Ancak SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan destekten yararlanabileceklerdir.

3.      Diğer Hususlar

Aynı maddede yer alan diğer önemli hususlar aşağıda sırlanmıştır:

  • Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.
  • 2016 yılı Ocak ila Aralık dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.
  • 3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için yukarıda belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50 sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.
  • Bu destek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmayacaktır.
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.