Numara : 25
Tarih : 27.1.2016

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/26

 KONU: Mali Tatil Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.

27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 

Söz konusu Kanunda özetle;

  • Asgari ücret artışı sonrası işverene prim desteği sağlanması,
  • Askeri öğrenciler ile er ve erbaşların harçlıklarının yükseltilmesi,

  • Yurtdışında yaşayan vatandaşlardan alınan askerlik bedelinin düşürülmesi,

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının vatandaşlara dağıtımına başlanması,

  • Mali Tatil uygulamasında tatil nedeniyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergilerin aynı ay içerisinde Hazine hesaplarına intikalinin sağlanması

hususlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu hususlardan, asgari ücret artışına ilişkin işverene prim desteği düzenlenmesine 2016/24 No.lu Sirkülerimizde yer vermiştik. Bu sirkülerimizde ise Mali Tatil uygulamasına ilişkin yapılan düzenlemelere yer vermekteyiz.

1. Mali Tatil kapsamında yapılan değişiklikler

6661 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Gümrük idareleri” ibaresi “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği uyarınca; özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri mali tatilde uzamamaktaydı. Ancak bu düzenleme, Danıştay 7. Dairesinin E.2009⁄2636 ve K.2011⁄9721 s. Kararı ile iptal edilmiş ve söz konusu Kanunlar da mali tatil kapsamına dahil olmuştu. 

Bu Kanunla yapılan değişiklikle, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkarılmıştır. 

Böylelikle, yukarıda belirtilen Kanunlara ilişkin beyan ve ödeme süreleri Temmuz ayında da diğer aylardaki şekilde yapılacaktır.

ÖRNEK: Haziran 2016 dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) beyanı veya Haziran 2016 dönemi ÖTVK 2 sayılı listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin beyanı eski düzenlemeye göre 27 Temmuz’a kadar beyan edilebilecekken, yeni düzenlemeyle bunların 15 Temmuz 2016 tarihi mesai sonuna kadar beyan edilip ödenmesi gerecektir.

2. Mali Tatilde yer alan sürelerde yapılan değişiklikler

6661 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “beş gün”, “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün” şeklinde; sekizinci fıkrasında yer alan “son gününden itibaren üçüncü günün” ibaresi “son gününü izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir. 

Buna göre;

  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.

ÖRNEK: Haziran 2016 dönemi; Damga Vergisinin, Katma Değer Vergisinin, Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı 27 Temmuz yerine 25 Temmuz 2016 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılması gerekecektir.

  • Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak. Önceki düzenlemede 30 Temmuz’a kadar uzayan ödeme süreleri böylelikle 26 Temmuz tarihine çekilmiş olmaktadır.

ÖRNEK: Haziran 2016 dönemi; Damga Vergisinin, Katma Değer Vergisinin, Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi 29 Temmuz yerine 26 Temmuz 2016 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılması gerekecektir.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.