Numara : 26
Tarih : 29.1.2016

 VERGİ SİRKÜLERİ

 NO: 2016/26

KONU: Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgeler Elektronik Ortamda Alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 28 Ocak 2016 tarihinde yayınladığı 99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde, gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınacağına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Sirkülere göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini “Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS)” kullanmak suretiyle yapacaklardır.

1. Hangi işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler elektronik ortamda alınacaktır?

A) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

  • Geçici Vergi başlıklı Mükerrer 120 nci maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerden ve
  • Gayrimenkuller ve Haklarda başlıklı 21 inci maddesi kapsamında, Kanunun Vergi Tevkifatı başlıklı 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri ile

B) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

  • Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı başlıklı 32 nci maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade taleplerinde ve
  • Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu başlıklı 34 üncü maddesi kapsamında Kanunun Vergi Kesintisi başlıklı 15 ve Dar mükellefiyette vergi kesintisi başlıklı 30 uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade taleplerinde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen bilgi ve belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

2. Dikkat edilecek diğer hususlar nelerdir?

  • İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilecektir.
  • Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
  • Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir:

a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrı girilecektir.
b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir.

  • Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılabilecektir.
  • Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmeyecektir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirküleri


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.