VERGİ SİRKÜLERİ

 NO: 2016/27

KONU: 6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler.

Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planında yer alan çeşitli hususları hayata geçiren ve kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29/01/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, 6663 Kanun numarasıyla yasalaştı.

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 36 maddeden oluşan Kanun ile;

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası,
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,
 • 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve
 • 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da

değişiklikler yapılmaktadır.

Bu sirkülerimizde, söz konusu Kanunun vergi kanunlarında yaptığı düzenlemeler özetlenmektedir.

1. Gübre ve yem teslimlerinde KDV olmayacak.

Bu Kanun’un 13. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ve aşağıda yer alan (ı) bendiyle, gübre ve yem teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Bu kapsamda (tam istisna) yapılan mal teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

Eklenen bent:

“ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe  (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,

2. Tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamışlardan pasaport harcı alınmayacak.

Bu Kanun’un 4. maddesiyle, Harçlar Kanunu’nun Harçtan Müstesna İşlemler başlıklı 85. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Buna göre, tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış kişilerden pasaport harcı alınmayacaktır.

Eklenen bent:

“h) Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar.”

3. Genç girişimcilerden belli bir tutara kadar vergi alınmayacak.

Bu Kanun’un 1. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 20. maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına maddede yer alan şartlar dahilinde kazanç istisnası sağlanmaktadır.

4. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak.

Bu Kanun’un 2. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 89. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8.000 Türk Liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

Söz konusu düzenlemeyle ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerin bu kazançları hakkında indirim uygulanması amaçlandığından, takvim yılı içinde basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin söz konusu indirimden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan aynı Kanun’un 3. maddesiyle, 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde” ibaresi “ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde” şeklinde değiştirilerek, yukarıdaki 8.000 TL Türk Liralık yıllık indirim tutarının, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesine imkan sağlanmaktadır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.