VERGİ SİRKÜLERİ

 NO: 2016/31

 KONU: 6663 Sayılı Torba Kanun ile 5510 Sayılı Kanun’da Yapılan Düzenlemeler.

Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak da bilinen 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Şubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Söz konusu Kanun ile;

  • Vergi kanunlarında yapılan düzenlemelere 2016/27 No.lu,

  • Yeni çocuk sahibi olanların izin uygulamasındaki yeniliklere 2016/28 No.lu

sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Bu sirkülerimizde ise, 6663 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliklere yer vermekteyiz.

1. İlave sigorta primi teşvik oranın uygulanmasında asgari çalışan sayısı kaldırılmıştır.

Bu Kanun'un 28. maddesiyle, 5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Böylelikle; 

a) Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak'ta 31 Aralık 2016'ya kadar,

b) Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat’ta 31 Aralık 2017'ye kadar;

c) Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada için 31 Aralık 2018'e kadar

4/a kapsamında, herhangi bir sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine, sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.

İlave prim desteğini düzenleyen 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin açıklamalara 2013/35 No.lu sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

2. 4/b kapsamında çalışan emeklilerden sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.

Bu Kanun’un 23. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Sigortalı sayılmayanlar başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar,”

Yapılan düzenlemeyle, yaşlılık aylıkları kesilmeksizin 4/b kapsamında çalışanların herhangi bir prim ödememeleri için sigortalı sayılmayacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Diğer taraftan aynı Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi başlıklı 30. maddesinde yapılan değişikliğe göre; 4/b kapsamında çalışmaya başlayan ya da bu kapsamdaki çalışmasını devam ettiren emeklilerden sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.

3. Yapılan diğer bazı düzenlemeler.

Ayrıca bu Kanun'un;

  • 25. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Vazife malullüğü başlıklı 47. maddesinde yapılan değişikliğe göre; 5510 sayılı Kanun uyarınca vazife malullüğü aylığı almakta olanlardan aynı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar hakkında da sosyal güvenlik destek primi alınmayacaktır.

  • 26. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Genel sağlık sigortalısı sayılanlar başlıklı 60. maddesinde yapılan değişikliğe göre; ana veya babasından dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan gençlerden lise ve dengi okul mezunu olanlardan en fazla 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlardan ise en fazla 25 yaşını geçmeyenler, mezuniyet tarihlerinden itibaren iki yıl süreyle gelir testi yaptırmaksızın ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanacaktır.

  • 27. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları başlıklı 67. maddesinde yapılan değişikliğe göre; lise ve dengi okullardan mezun olanlardan en fazla 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlardan ise en fazla 25 yaşını geçmeyenler mezuniyet tarihlerinden itibaren iki yıl süreyle ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanacaktır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İleBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.