Numara : 42
Tarih : 29.3.2016

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/42

KONU: Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Hakkında Duyuru.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 21.03.2016 tarihinde Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) hakkında duyuru yayınlamıştır.

Hatırlanacağı üzere, 28 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan 99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınacağına ilişkin açıklamalar yapılmış ve bu konu 2016/26 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu duyurusunda, Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)’ne ilişkin en çok sorulan sorulara ve hazırlanan cevaplara yer vermektedir.

Duyuruda yer alan soru ve cevaplar:

 1-GEKSİS nedir?

Gelir ve Kurumlar Vergisi İade işlemlerine asgari bir standart getirilmesi ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iadelerin elektronik ortamda kontrol ve analizinin yapılarak mükellef ve iade yapacak birimlere raporlanmasıdır.

2-GEKSİS ile ne amaçlanmıştır?

GEKSİS ile gelir ve kurumlar vergisi iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemleri açısından asgari bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

3-GEKSİS kullanımı nasıldır?

GEKSİS ile mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri bilgi ve belgeler esas alınarak Gelir-Kurumlar Vergisi iadelerine yönelik kontrol ve analizler elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapan birime ve mükellefe sunulmaktadır.

4-GEKSİS hangi dönem iade taleplerinde kullanılmalıdır?

2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerinde GEKSİS kullanılmalıdır.

2015 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama geçerli olacaktır.

5-GEKSİS kapsamına hangi mükellefler girmektedir?

99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapmaları gerekmektedir.

İade talebinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri (0010 kodundan beyanname verenler)

İade talebinde bulunan Gelir Vergisi mükellefleri (0001 kodundan beyanname verenler)

6-GEKSİS kapsamına hangi mükellefler girmemektedir?

Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin iade taleplerinde bu sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kazançları yalnızca GMSİ -MSİ-Diğer Kazanç ve İratlar-Ücret olan mükellefler (0012 kodundan beyanname verenler)

7-GEKSİS girişini mükellefler nereden yapabilir?

https://intvrg.gib.gov.tr/ linkindeki Yeni İnternet Vergi Dairesinden yapabilir. (Diğer Dilekçe ve Talepler/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi(GEKSİS))

Eski İnternet Vergi Dairesinden GEKSİS girişi yapılamamaktadır.

8-GEKSİS Kontrol Raporunun oluşması için ne yapılması gereklidir?

Yıllık Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi beyannamesi internet ortamında gönderilmelidir.

Standart İade Talep Dilekçesi (1A,1B) dilekçesi internet ortamında gönderilmelidir.

GEKSİS İade Talebi bilgi girişi yapılarak onaylanmalıdır.

9-GEKSİS iade talebi girişinin yapılması standart iade talep dilekçesi verilme gerekliliğini ortadan kaldırır mı?

GEKSİS İade Talebi Girişine ilişkin bilgi girişleri GEKSİS Raporunun hazırlanabilmesi için olup standart iade talep dilekçesi mahiyetinde değildir.

İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin Standart İade Talep Dilekçesini de (1A,1B) vermeleri gerekmektedir.

Aynı vergilendirme dönemi için birden fazla standart iade talep dilekçesi verilmesi durumunda her dilekçe için ayrı GEKSİS iade talep girişi yapılmasına gerek yoktur.

10-GEKSİS İade talebi girişinde hangi bilgiler girilmelidir?

Yalnızca geçici vergiden doğan iadelerde Dönem Tipi, Dönemi, İade Türü seçeneklerine giriş yapılması yeterlidir.

Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde Dönem Tipi, Dönemi, İade Türü seçeneklerine giriş yapılmalıdır. İade nakden talep edilmişse varsa teminat bilgisi, YMM bilgisi girilmelidir.

11-GEKSİS İade talebi girişinde hangi listeler doldurulmalıdır?

Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde yıllık beyannamede birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden kesinti varsa evet seçeneği işaretlendikten sonra tamam butonuna basılmalıdır. Sonraki ekranda gelen Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri Listesi doldurulmalıdır.

12-GEKSİS İade talebi girişinde Beyannameden Getir seçeneği tıklanınca gelen tutar iade talep edilen tutar mıdır?

Değildir. Gösterilen tutar, yıllık beyannamede iadesi gereken geçici vergi ve beyannamede iadesi gereken gelir/kurumlar vergisidir. İade talep edilen tutar, standart iade talep dilekçesinde(1A,1B) belirtilmektedir.

13- Mükellefler GEKSİS İade Talebi Girişinde bilgi ve liste girişlerini yaptıktan sonra onaylamadan sistemden çıkarlarsa ne olur?

Bilgiler ve listeler sistem tarafından kaydedilir fakat ONAYLA butonuna basılmadığı için iade talep girişi tamamlanmış olmaz. GEKSİS Kontrol Raporu oluşmaz.

Mükellefler kaydedilen bilgilerine GEKSİS İade Talebi girişi menüsündeki Daha Önce Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talepleri seçeneğini kullanarak ulaşabilir.

14-Mükelleflerin GEKSİS İade Talebi Girişinde Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerine ait listesini doldurduktan sonra belge asıllarını iadeyi yapacak vergi dairesine ibraz etmesi gerekir mi?

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri listesinin doldurulması, bu işlere ilişkin belgelerin (Sözleşme, Geçici Kabul Tutanağı vb.) iadeyi yapacak birime teslim edilmesi gerekliliğini engellemez.

15-Mükellefler GEKSİS iade talebi girişini onayladıktan sonra İnternet Vergi Dairesi İade Talebi Alındısını iadeyi yapacak birime ibraz etmeli midir?

İnternet Vergi Dairesi İade Talebi Alındısı bilgilendirme amacıyla gösterilmektedir. Çıktısının alınarak iade yapan birime ibraz edilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

16-GEKSİS Kontrol Raporu ne zaman oluşturulmaktadır ve görüntülenebilmektedir?

GEKSİS Kontrol Raporu iade talep girişinin onaylanmasından sonraki gün oluşturulmaktadır. GEKSİS Kontrol Raporu(Özet Rapor) iade talep girişinin onaylanmasından sonraki gün mükellefler tarafından görüntülenebilmektedir.

17-GEKSİS Kontrol Raporu (Özet Rapor) nereden görüntülenebilmektedir?

İnternet vergi dairesindeki Diğer Dilekçe ve Talepler/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade Kontrol Raporu Görüntüleme(GEKSİS) bölümünde görüntülenebilmektedir.

18-GEKSİS Kontrol Raporu(Özet Rapor) hangi durumlarda görüntülenemez?

Mükellefin GEKSİS iade talep girişini onaylamaması ve/veya standart iade talep dilekçesini vermemesi durumunda rapor oluşmaz ve görüntülenemez.

19-GEKSİS Kontrol Raporundaki kontrol segmentleri ne anlama gelmektedir?

Kontrol segmentleri, mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri bilgi, belge ve listelerin Başkanlığımız veri ambarındaki bilgilerle karşılaştırılması sonucunda başarılı/başarısızlık şeklinde yansıyan kontrollerdir.

20-GEKSİS Kontrol Raporunda başarısız kontrol segmentleri olması durumunda ne yapılmalıdır?

a) Başarısızlığın sebebi belge tevsik edilerek açıklanabiliyorsa mükellef vergi dairesine ilgili belgeleri de ekleyerek izahat dilekçesi vermelidir.(Örneğin, BAĞ-KUR primi ödemelerinin yıllık beyannamede indirilip geçici vergi beyannamesinde indirilmemesi nedeniyle KS07 Vergiye Tabi Matrah İle Geçici Vergi Matrah Uyumu Kontrolü segmentinde hata oluşması) Vergi dairesi dilekçede belirtilen izahatı uygun bulursa hata veren segmentin geri bildirim kısmına açıklamayı yazarak kaydetmelidir. Bu durumda raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulmasına gerek yoktur.

b) Başarısızlık sicil bilgilerindeki yanlışlıklardan kaynaklanıyorsa(Örneğin adi ortaklık hisse oranının hatalı olması) mükellef ilgili vergi dairesine başvurarak sicil bilgilerini düzelttirmelidir. Yapılan düzeltmelerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir.

c) Başarısızlık, mükellefin iadeye esas yıllık beyannamesinde veya geçici vergi beyannamesinde veya KDV beyannamesinde veya kesinti bildirilen mükellefin muhtasar beyannamesinde düzeltme yapılmasını gerektiriyorsa ilgili mükellef düzeltme beyannamesi vermelidir. Yapılan düzeltmelerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir.

d) Başarısızlık, iade bilgilerinde veya Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri Listesinde değişiklik yapılmasını gerektiriyorsa mükellef pasife çekme talebinde bulunmalıdır. Pasife çekilme talebi vergi dairesi tarafından onaylandıktan sonra iade bilgileri ve liste güncellenip onaylanmalıdır. Yapılan değişikliklerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir.

21-Mükellefler pasife çekme taleplerini nereden yapabilmektedir?

Mükellefler internet vergi dairesi aracılığıyla Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS)/Pasife Çekilmesi Talep Dilekçesi menüsünden veya vergi dairesine elden dilekçe vererek pasife çekme talebinde bulunabilirler.

22-Mükellefler pasife çekme taleplerinin durumunu nereden sorgulayabilmektedir?

Mükellefler internet vergi dairesi aracılığıyla Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS)/Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Giriş İşlemlerinin İptal Edilmesi/Pasife Çekilmesi Talepleri menüsünden takip edebilmektedir.

23-Mükelleflerin pasife çekme taleplerini vergi dairesi onaylamış ise hangi ekranlardan bilgi girişi ve liste güncellemesi yapılacaktır?

Pasife çekilme talebinin onaylanması durumunda Daha Önce Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talepleri ekranından aktif hale gelen Bilgileri Güncelle, Listeleri Güncelle bölümünden güncelleme yapılıp onaylanabilir.

24-Mükelleflerin pasife çekme taleplerinde bir sınır var mı?

Pasife çekme talebinde bir sınır bulunmamaktadır.

25-İade bilgi ve listeleri güncellenip onaylandıktan sonra ne yapılmalıdır?

Vergi dairesi ile irtibata geçilerek Geksis Raporunun yeniden analize tabi tutulması talep edilmelidir.

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) Hakkında Duyuru


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.