VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/72

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Varlık Barışına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve Varlık Barışına ilişkin Kanun Teklifi 22 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu.

Teklifte; vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemesine ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Aşağıda, özet olarak kapsamı belirtilen söz konusu Teklife ilişkin ayrıntılı sirkülerler, Teklifin yasalaşmasıyla birlikte sizlerle paylaşılacaktır.

Matrah artırımı

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi verme mecburiyeti bulunanlardan isteyenler, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanabileceklerdir.

Buna göre, usulüne uygun gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artıranlara, artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Aşağıda yer alan tabloda Kurumlar Vergisi mükelleflerinde matrah artırımında uygulanacak oran ve tutarlara yer verilmiştir.

Beyannameye İlişkin Yıl

Matrah Artırım Oranı

Kurumlar Vergisinde Asgari Artırım Tutarı (AAT)

Normal Vergi Oranı

Artırımda Bulunulmak İstenilen Yıla Ait Beyannamelerini Kanuni Süresinde Vermiş Ve Vergisini Ödemiş Kişiler İçin İndirimli Oran

2011

35%

28.000

%20

%15

2012

30%

29.650

%20

%15

2013

25%

31.490

%20

%15

2014

20%

33.470

%20

%15

2015

15%

37.940

%20

%15

Ayrıca, gelir vergisi mükelleflerinden; işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı ve geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah tutarları değişiklik göstermektedir.  

Başvurular üzerine tahakkuk ettirilecek vergilerin ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.

Ayrıca yasa kapsamında hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılması öngörülmektedir.

Taksitle ödeme yapmak isteyenler, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

Buna göre, taksitle yapılacak ödemelerde; belirlenen tutarlar, ödeme seçeneklerine göre belirlenen katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. 

Taksit Sayısı

Ödeme Süresi

Uygulanacak Katsayı

6

12

1,08

9

18

1,12

12

24

1,16

18

36

1,24

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için işletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar kayıtlara intikal ettirilebilecektir.

Ayrıca tasarıyla, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilmelerine imkan sağlanacaktır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50'si ile bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergilerin/gümrük vergilerinin %50'si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edileceği belirtilerek bu safhada bulunan alacaklar

Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edileceği belirtilerek bu safhada bulunan alacaklar da düzenleme kapsamına alınmaktadır.

Düzenlemeyle, vergi incelemesinde olan konular dava yoluna gidilmeksizin çözülebilecektir.

Buna göre, Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50'si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ­ ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının;

  • Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25'inin,

  • İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50'sinin,

  • Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75'inin,

vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Varlık Barışı

Varlık Barışı düzenlemesiyle hem yurtiçi hem de yurtdışı varlıklar vergi ödemeksizin kayıt altına alınabilecektir.

Buna göre, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarını, 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Söz konusu varlıklar başkasının nam veya hesabına Türkiye'ye getirilebilecektir.

Yurtdışından getirilen bu varlıklar, işletmelerin kanuni defterlerine kaydedilebilecektir. Kayıt işlemlerinde sınırlayıcı bir düzenleme öngörülmemektedir. Diğer bir değişle, söz konusu varlıklar; işletmelerce sermayeye ilave edilebilecek, özel fon hesabında tutulabilecek veya işletme borçlarının ödenmesinde kullanılabilecektir.

Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, kanuni defterlere kaydedilmesi sağlanmaktadır.

Öte yandan, bu kapsamda Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde herhangi bir vergi incelemesi, vergi tarhiyatı, araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması öngörülmektedir.

Söz konusu Kanun Teklifine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ve Varlık Barışına İlişkin Kanun Teklifı

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.