VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/81

KONU: Ar-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar Yayımlandı.

11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de Ar-Ge ve tasarım personeli ile tasarım faaliyeti alanlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı.

1) Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetleri Gelir Vergisi Stopajı Kapsamına Alındı.

Hatırlanacağı üzere, 6676 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi ile AR-GE, tasarım ve yazılım personelinin Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiş ve bu konu 26.2.2016 tarihli ve 2016/34 No.lu Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda;

  • Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla,

merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin %100’nün gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırmıştır.

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

 

Yine aynı Kararla;

5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı Kanun kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin;

  • Yüksek lisans yapanlar için 1,5 yılı,

  • Doktora yapanlar için 2 yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin %100’ü,

Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği kararlaştırılmıştır.

Bu Karar 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9091 Sayılı Karar

 

2. Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısı 15 Olarak Belirlendi.

Hatırlanacağı üzere, 6676 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine eklenen altıncı fıkrayla Bakanlar Kurulu, Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısını sektörler itibarıyla farklılaştırmaya ve 30 olarak belirlenmiş personel sayısını 15’e düşürmeye yetkili kılınmış ve bu konu 26.2.2016 tarihli ve 2016/34 No.lu Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 olarak uygulanacaktır..

a) C - İmalat başlığı altında yer alan:

29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar

30 - Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30 - Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı 30.40 - Askeri savaş araçlarının imalatı 30.91 - Motosiklet imalatı

30.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9093 sayılı Karar

 

3) Tasarım Faaliyeti Alanları Belirlenmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 6676 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna tasarım faaliyetlerini belirleme yetkisi verilmiş ve bu konu 26.2.2016 tarihli ve 2016/34 No.lu Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü tasarım faaliyeti olarak belirlemiştir.

a) J - Bilgi ve iletişim başlığı altında yer alan:

59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Yapım Faaliyetleri

59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Çekim Sonrası Faaliyetleri

b) M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan: 74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)

c) R - Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan: 90.02 - Gösteri Sanatlarım Destekleyici Faaliyetler

Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9094 sayılı Karar

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.