Numara : 13
Tarih : 2.1.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/13

KONU: Melek Yatırımcı İndirimi Uygulama Süresi, Tütün Fonu Tutarları, Çiftçi Kredilerinde KKDF Oranı ile ÖTV Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı.

1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de 2017/11176 sayılı Karar yayımlandı.

Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1) ÖTV oranlarının kullanılmasında bir ölçüt olan otomobil fiyatları değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere, 2016/9542 sayılı BKK ile binek otomobillere ilişkin ÖTV oranları, motor silindir hacminin yanı sıra otomobil fiyatı (taşıt değeri) da dikkate alınarak ayrıca belirlenmiştir. 

Bu Kararın 6 ncı maddesi ile ÖTV oranlarının kullanılmasında bir ölçüt olan otomobil fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre 2016/9542 sayılı Kararın;

  • (a) bendinde yer alan 40.000 TL fiyatı 46.000 TL 'ye, 70.000 TL fiyatı 80.000 TL'ye

  • (b) bendinde yer alan 100.000 TL fiyatı 114.000 TL'ye, 50.000 TL fiyatı 57.000 TL'ye, 80.000 TL fiyatı 91.000 TL'ye

  • (c) bendinde yer alan 100.000 TL fiyatı 114.000 TL'ye, 

yükseltilmiştir.

Yeni Tablo:

Mal İsmi

ÖTV Oranı (%)

    Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

60

                - ÖTV matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için*

45

                - ÖTV matrahı 46.000 TLyi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için*

50

        Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

 

                - ÖTV matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar için*

100

                - Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

60

                -- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar için*

45

                -- ÖTV matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar için*

50

   - Diğerleri

110

        Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 

 

                Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

110

                Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar için*

100

2) Makaronların asgari maktu vergi tutarı belirlenmiştir. 

Bu Kararın 7 nci maddesiyle ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P numaralı malın özel tüketim oranı ve asgari maktu vergi tutarı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P NO:

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

0

0,05

3) Tütün mamullerine ilişkin asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, ÜFE değişim oranında artırılması 2018 Ocak - Temmuz dönemi için uygulanmayacaktır. 

Bilindiği üzere, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca,

  • ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirleneceği,

  • Bakanlar Kurulu’nun, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili olduğu  

hüküm altına alınmıştır.

Bu Kararın 8 inci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin tütün mamullerine ilişkin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, 2018 Ocak - Temmuz dönemi için ÜFE değişim oranında artırılmaması kararlaştırılmıştır.

4) Diğer düzenlemeler

Bu Kararın; 

  • 3 üncü maddesiyle, Bireysel Katılım Yatırımcısı (Melek Yatırımcı) indirim uygulaması 31 Aralık 2017 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

  • 4 üncü maddesiyle, 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden alınacak tütün fonu tutarı "300 $/ton"dan "150 $/ton"a indirilmiştir.

  • 5 inci maddesiyle, çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredilerde KKDF kesintisi oranı % 0 olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.