Numara : 22
Tarih : 26.1.2018

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/22

KONU: Cazibe Merkezleri Programı Yeniden Düzenlendi.

 

25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de 2018/11201 sayılı “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar” yayımlandı.

 

Hatırlanacağı üzere, Cazibe Merkezleri Programı;

 

 • İlk olarak 22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KHK/678 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş,
 • Daha sonra 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9596 sayılı Karar ile uygulamasının detayları belirlenmiş,

 • 22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9917 sayılı Karar ile daha avantajlı hale getirilmiştir.

Bu defa, 2018/11201 sayılı Karar ile; yukarıda yer verdiğimiz 2016/9596 sayılı Karar ve 2017/9917 sayılı Karar ile 2012/3305 sayılı Karar’a eklenen 23/A maddesi yürürlükten kaldırılarak "Cazibe Merkezleri Programı" yeniden düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Programa ilişkin özet bilgilere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

1) Destek programı hangi yatırımları kapsamaktadır?

 

Cazibe Merkezleri Programı (“Program”), özel sektör tarafından, aşağıda yer alan illerde gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları ("US-97 Kodu: 15-37") ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projelerini kapsamaktadır.

 

2) Program hangi iller için uygulanacaktır? 

Program sadece aşağıdaki 23 ilde uygulanacaktır.

 1. Adıyaman

 2. Bingöl

 3. Erzurum

 4. Malatya

 5. Şırnak

 6. Ağrı

 7. Bitlis

 8. Gümüşhane

 9. Mardin

 10. Tunceli

 11. Ardahan

 12. Diyarbakır

 13. Hakkari

 14. Muş

 15. Van

 16. Batman

 17. Elazığ

 18. Iğdır

 19. Siirt

 20. Bayburt

 21. Erzincan

 22. Kars

 23. Şanlıurfa

3) Program kapsamında hangi destekler yer almaktadır?

 

Bir önceki Program, konularına göre farklı destek unsurları içeren 4 destek paketinden oluşmaktaydı. Bu Karar kapsamında ise yatırımcılara, Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi (Komite) tarafından uygun görülecek yatırımlara enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerde destek sağlanacaktır.

 

Örneğin, program kapsamındaki 23 il içerisinde yer alan; Elazığ, Erzincan, Malatya illeri 2012/3305 sayılı Kararda 4.Bölge içerisinde yer alsa da Program kapsamında bu illere yapılacak yatırımlara 6. Bölge destekleri uygulanacaktır.

 

4) Program neleri kapsamamaktadır?

 

Teşvik belgesi kapsamında;

 • Hammadde,

 • Ara malı ve işletme malzemesi,

 • Kullanılmış makine ve teçhizat,

 • Karayolu nakil vasıtaları ve

 • Her türlü binek araçlar  

değerlendirme kapsamına alınmayacaktır.

Ayrıca, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının EK-4’ünde yer alan “teşvik edilmeyecek yatırımlar” bu Karar kapsamında da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer taraftan, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacaktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemeyecektir. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınacaktır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

5) Mevcut teşvik belgelerine bu destekler uygulanabilecek mi?

Bu Karar kapsamında sağlanan destekler, talep edilmesi ve Komite tarafından uygun görülmesi halinde, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 22/11/2016 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden, bu Kararda aranan şartları sağlayan imalat sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları için düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanabilecektir.

6) Yararlanma koşulları nelerdir?

Bu Karar kapsamında yatırımlar, aşağıda belirtilen şartlan taşımaları ve Komite tarafından uygun bulunması kaydıyla desteklenebilecektir.

a) Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartları:

Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayii yatırımları ("US-97 Kodu: 15-37") için;

 • Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası,

 • Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası,

 • Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 5 milyon Türk Lirası,

  tutarında asgari sabit yatırım şartı aranmaktadır.

Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmek için;

 • Çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması,

 • ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva etmesi gerekmektedir.

b) Enerji desteği şartları:

Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilecektir.

7) Başvuru nereye yapılacaktır?

Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için;  

 • Yayınlanacak tebliğ ile belirlenecek olan bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığa müracaat edilecek,

 • Bakanlıkça ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri dönemler itibarıyla Komitenin değerlendirmesine sunulacak,

 • Komite tarafından bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.  

Bu kapsamda desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ise talep edilmesi halinde yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirilebilecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2018/11201 sayılı “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar”

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.