Numara : 3
Tarih : 1.1.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/3

KONU: 2018 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE NO – KONUSU

2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.200

 
 

3- İlanın;

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

2.200-220.000

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

220.000 ve üzeri

 

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

27

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

100.000

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

  - Alış tutarı

190.000

 

  - Satış tutarı

260.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.000

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,70

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.000

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

  - Damga vergisinde

12

 

  - Diğer vergilerde

24

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

148

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

90

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

45

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

21

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

12

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5,70

 

II nci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

80

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

45

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

21

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

12

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,70

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

3,20

 

MADDE NO – KONUSU

2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

240

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

120.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

240

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

12.000

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

120.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

240

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.700

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

290

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

900

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

180.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 
 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600

 
 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

400

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.200.000

 

MADDE 370

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

57.000

 

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.