Numara : 38
Tarih : 12.3.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/38

KONU: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 

Söz konu Kanun ile temel olarak;

 • Şirket kuruluşu işlemlerindeki maliyet ve sürenin azaltılması,
 • Belediyeler tarafından sağlanan yapı izin süreçlerinin iyileştirilmesi,
 • Dış ticaret işlemlerine ilişkin çeşitli maliyetlerin düşürülmesi,
 • Tapu kaydı işlemlerinin hızlandırılması,
 • Telekomünikasyon altyapı izinleri gibi altyapı izin süreçlerinin kolaylaştırılması,
 • Ticari faaliyet işlemlerinin kolaylaştırılması,
 • KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,

amacıyla aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

 • 2644 sayılı Tapu Kanunu,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
 • 4342 sayılı Mera Kanunu,
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
 • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu.

Bu sirkülerimizde yapılan düzenlemelerden bazılarına yer verilmiştir.

1- Şirket kuruluşu işlemlerindeki maliyet ve sürenin azaltılması

Bu Kanun’un 2 nci maddesiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Tasdik Makamı başlıklı 223 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi, bu süreçte var olan noter onayının kaldırılması düzenlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 15.03.2018.)

Diğer taraftan bu Kanun’un 18 inci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlık 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak, şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmesi sağlanmaktadır. Böylece, kuruluş aşamasındaki sigortalı çalıştırılmasına ilişkin şirket kaydının bildirilmesi uygulamasından vazgeçilmiştir. (Yürürlük tarihi: 10.03.2018.)

2) Dış ticaret işlemlerine ilişkin çeşitli maliyetlerin düşürülmesi

Bu Kanun’un 12 nci maddesiyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun İşletmelerin Yükümlülükleri başlıklı 218 inci maddesine eklenen fıkra ile gümrük işlemleri çerçevesinde alınan tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflar için azami sınır uygulamasına geçilmektedir. (Yürürlük tarihi: 10.03.2018.)

3) KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması

Bu Kanun’un 28 inci maddesiyle, 6750 sayılı Kanun’un “Üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşınır varlıklar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla, KOBİ’lerin sahip oldukları her türlü taşınır varlığın rehnine imkân sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 10.03.2018.)

Öte yandan, bu Kanun’un 29 uncu maddesiyle, 6750 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek; rehnedilen taşınır varlık kapsamına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın faiz, sigorta gibi hukuki getiriler ile taşınır varlığın doğal ürünü veya ikamesi olan yeni taşınır varlığın sicile otomatik olarak kaydolması hususu açık şekilde düzenlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 10.03.2018.) 

4) Şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin maddelerin yürürlükten kaldırılması

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Kanunun 428 inci maddesinde şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 

Bu Kanun’un 23 üncü maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun

 • Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci başlıklı 428 inci,

 • Bildirge başlıklı 430 uncu ve

 • Bildirim başlıklı 431 inci

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. (Yürürlük tarihi: 10.03.2018.)

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.