Numara : 41
Tarih : 23.3.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/41

KONU: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

23 Mart 2018 Tarihli ve 30369 Sayılı Resmî Gazete’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 24 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11284 Sayılı Karar ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A maddesinde sayılan vergiye uyumlu mükellefin borçları, Kararda kriterleri yer alan "çok zor durum hali"nin tespiti ve mükellefin "çok zor durumu derecesine" göre 6 ila 60 ay süresince ve %0,6 ila %9 tecil faizi oranı uygulanmak suretiyle ertelenebileceği düzenlenmiş ve konu 2018/34 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, yayımlanan Tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün;  

  • “I. Tecil” başlığından sonra “A. Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil” başlığı,

  • “II- Tecil Edilmiş Amme Alacağı ile İlgili Olarak Yürütmenin Durdurulması Karar Verilmesi” başlığından önce gelmek üzere “B. Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölüm

eklenerek konu detaylı örneklerle açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.