Numara : 43
Tarih : 28.3.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/43

KONU: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun ile yapılan düzenlemelerden bazılarına aşağıda maddeler halinde yer verilmiş olup; bu sirkülerimizde vergi kanunlarında ve diğer bazı kanunlarda yapılan düzenlemeler özetlenmektedir. 

 • İlave istihdamın teşvikine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
 • İşverenlere asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.
 • Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden istisna edilmiştir.
 • Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni eklemeler yapılmıştır.
 • İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmıştır.
 • İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması sağlanmıştır.
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3’ten 1/2’ ye çıkarılmıştır.
 • Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmıştır.
 • Elektrik motorlu taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmıştır.
 • Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilmiştir.

A) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Düzenlemeleri 

1) Konutların çatı ve/veya cephelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi teşvik edilmektedir.

Bu Kanunun 3 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimini teşvik etmek amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

2) Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden istisna edilmektedir. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlerde” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmıştır. Buna göre, 2018 yılında aylık 304,43 TL (2.029,50 * % 15 = 304,43) tutarına kadar istisna uygulanabilecektir.

Ayrıca Kanun ile Bakanlar Kuruluna, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’i olarak belirlenen istisna haddini, asgari ücretin %50’sine kadar artırma ve kanuni seviyesine getirme yetkisi verilmiştir. 

Ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine doğrudan yapılması gerekmekte olup, hizmet bedelinin belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. Ayrıca, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

3) Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni eklemeler yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 5 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Tazminat ve Yardımlarda” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacaktır. İstisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulacaktır. 

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

4) İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

Yukarıdaki düzenlemeye benzer şekilde, bu Kanunun 7 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bent ile hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

5) Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 6 ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgarî geçim indirimi” başlıklı 32 nci maddesine yeni eklenen fıkra ile bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi tarifesi uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak-Temmuz ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanların; net asgari ücretin temmuz ayına kadar ocak ayında geçerli olan net ücretin, temmuz ayından sonra ise temmuz ayında geçerli olan net ücretin altına düşmesini telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmaktadır. 

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

 

B) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri

1) İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na “İmha edilmesi gereken mallar” başlıklı 278/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerce Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle mükellefle yapılacak anlaşma ile belirlenecek usul çerçevesinde ve imha oranını aşmayacak şekilde imha edilen emtianın emsal bedelinin sıfır olarak kabul edileceği düzenlenmektedir. 

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

2) Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması öngörülmektedir.  

Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar:” başlıklı 280/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmiştir. 

Düzenlemeyle, bu amaçla getirilen yabancı paraların işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Yürürlük tarihi: 28/03/2018. Bu tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanacaktır.

 

3) Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezalarına açıklık getirilmektedir.

Bu Kanunun 12 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları” başlıklı 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde yapılan değişiklikle, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezaları ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır, Ayrıca Kanun kapsamına giren belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği hususuna da açıklık getirilmiştir.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

4) Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3’ten 1/2’ ye çıkarılması öngörülmektedir. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranı 1/3’ten 1/2'ye çıkarılmıştır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

5) Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılması öngörülmektedir. 

Bu Kanunun 15 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” başlıklı Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018. Bu tarihten önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç tutulmuştur.

6) Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Bu Kanunun 16 ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na eklenen “GEÇİCİ MADDE 30” ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmıştır. 

Ayrıca yine bu Kanunun 31 inci maddesiyle, yukarıda belirtilen makine ve teçhizatın KDV’den istisna olarak teslimi de mümkün hale getirilmektedir.

Yürürlük tarihi: 01/05/2018

 

7) Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınması

Bu Kanunun 9 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun Kanuni Temsilcilerin Ödevi başlıklı 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Tasfiye başlıklı 17 nci maddesinin, tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişilere ilişkin dokuzuncu fıkrası hükmü 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na taşınmıştır. Ayrıca adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı netleştirilmektedir.

C) 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Düzenlemeleri 

1) Minibüs ve Otobüs tanımları değiştirilmekte, ayrıca aynı maddeye elektrikli motorlara ilişkin olarak motor gücü tanımı da eklenmektedir. 

Bu Kanunun 17 nci maddesiyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Minibüsler için kullanılan “onbeş oturma yeri” ifadesi “onyedi oturma yeri”; Otobüsler için kullanılan “onaltı oturma yeri” ifadesi “onsekiz oturma yeri” şeklinde değiştirilmiş, ayrıca aynı maddeye elektrikli motorlara ilişkin olarak yeni bir tanım 21. bent olarak eklenmiştir.

“21- Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür."

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

2) Elektrik motorlu taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmaktadır.  

Bu Kanunun 18 inci maddesiyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

Yine bu Kanunun 19 uncu maddesiyle, 197 sayılı Kanun’un “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanlar 197 sayılı Kanun kapsamına alınmakta ve bunların Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi düzenlenmiştir. Ayrıca, sadece elektrik motorlu minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ise mevcut (II) sayılı tarifede yer alan tutarların %25’i dikkate alınmak suretiyle hesaplanacağı düzenlenmektedir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

Ayrıca bu Kanunun 20 nci maddesiyle, 197 sayılı Kanun’un “Vergiye etki eden değişiklikler” başlıklı 11 inci maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu taşıtlar için, motor gücü ibaresi eklenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

Son olarak, bu Kanun 21 nci maddesiyle, 197 sayılı Kanun’un geçici 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle, sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar 197 sayılı Kanun kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (1/A) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019

Ç) Harçlar Kanunu Düzenlemeleri 

Dava konusu edilmiş uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, karar ve ilam harçları belirlenmektedir.

Bu Kanunun 22 nci maddesiyle, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünde yapılan değişiklikle, açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90 TL harç alınması düzenlenmiştir. 

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

 

D) Katma Değer Vergisi Kanunu Düzenlemeleri 

1) Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarına KDV istisnası getirilmektedir. 

Bu Kanunun 29 uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. Böylelikle, yatırımlar üzerindeki katma değer vergisi yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları ise genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacaktır.

Yürürlük tarihi: 01/04/2018

 

2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine KDV istisnası tanınmaktadır.

Bu Kanunun 30 uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.

Yürürlük tarihi: 28/03/2018

 

3) Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilmektedir.

Bu Kanunun 31 inci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39 uncu madde ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat KDV’den istisna edilmiştir.

Madde kapsamında vergiden istisna edilen işlemleri yapan mükelleflerin istisna edilen işlemleri nedeniyle yüklendikleri verginin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesi mümkün olacaktır.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri veya imalat sanayii dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

Yürürlük tarihi: 01/05/2018

 

E) 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Düzenlemeleri

Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin kulüp veya şirketlere iadesi öngörülmektedir.

Bu Kanunun 35 inci maddesiyle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 12 ile sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşmaması kaydıyla, maddede sayılan harcamalarda kullanılmak üzere ilgili kulüp veya şirketlere iadesi amaçlanmaktadır.

Yürürlük tarihi: 01/05/2018

 

F) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Düzenlemeleri

1) İlave istihdamın teşvikine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu Kanunun;

a) 42 nci maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen; Geçici 19 uncu madde ile istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanması amaçlanmaktadır. 

Buna göre, kayıtlı işsizler arasından;

 • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince,

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdiği aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

 • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,

 • işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde; ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

 • İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde; sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

 • Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

Yürürlük tarihi: 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) 43 üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 20 inci madde ile imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim desteği ve ücret desteği getirilmesi (aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerini kapsamaktadır) amaçlanmaktadır.

Yürürlük tarihi: 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

c) 44 üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen; Geçici 21 inci madde ile istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanması amaçlanmaktadır. 

Yürürlük tarihi: 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2) Geçmiş dönem teşviklerden yararlanılabilinmesine ilişkin düzenleme:

Ayrıca; Kanun’un 70 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 17 ile;

 • Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebileceği,
 • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebileceği

düzenlenmektedir.

Yürürlük tarihi: 01/04/2018

G) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Düzenlemeleri

Bireysel Emeklilik Sisteminde değişiklik yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 45 inci maddesiyle, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, zorunlu bireysel emeklilik sigortası kapsamında olanların sistemden çıkmak için cayma süresi olarak öngörülen 2 aylık sürenin 6 aya kadar artırılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte, ayrıca zorunlu BES uygulaması ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmaktadır.

H) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na İlişkin Yapılan Bazı Düzenlemeler

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösterenlerin münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda ceza uygulanacaktır.

Bu Kanunun 51 inci maddesiyle, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmasına bağlı olarak bu kazançların, sayılan kazanç kapsamında olduğunun tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen verginin, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunması düzenlenmiştir.

I) Özel Tüketim Vergisi Kanunu Düzenlemeler 

1) 4760 sayılı Kanuna ekli listelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde yer alan G.T.İ.P.’ler dikkate alınarak güncelleme yapılmaktadır.  

Bu Kanunun 56 inci maddesiyle, 4760 sayılı Kanuna ekli listelerde yapılan değişiklikle;

 • 4760 sayılı Kanuna ekli (1), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerin güncellenmesi ve halen uygulanmakta olan vergi tutar ve/veya oranlarının bu listelerde yer alması amacıyla söz konusu listeler, ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmektedir.

 • Ayrıca, TGTC’nin 38.26 G.T.İ.P. numarasında yer alan bazı malların “bıodizel” ile teknik olarak birbirine çok yakın özellik göstermesi, 3801.20.10.00.00 ve 3819.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların ise akaryakıta karıştırılarak ya da doğrudan akaryakıt olarak kullanılabilmesi nedeniyle söz konusu mallar ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamına alınmaktadır. 

2) Motorin türlerinin G.T.İ.P numaralarında güncelleme yapılmaktadır.

Bu Kanunun 58 inci maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, bu Kanunun 7/A maddesinde yer alan motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları da güncellenmektedir. 

 3) İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde üç aya kadar ek süre verilmektedir. 

Bu Kanunun 59 uncu maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında hükme bağlanan ihraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, KDV Kanununda yer alan düzenlemede olduğu gibi, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi durumunda vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 

4) Taşıtların imalinde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmaktadır. 

Bu Kanunun 60 ncı maddesi ile ÖTV Kanununa eklenen 9/A maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu gereği, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen özel tüketim vergisinin indirimi mümkün olmadığından, madde ile, bu malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve mükellefi tarafından beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisinin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalatçılarına iade edilmesi sağlanmaktadır.

5) Bakanlar Kuruluna bazı taşıtların ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını belirleme yetkisi verilmektedir.

Bu Kanunun 61 nci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasının “-Diğerleri” satırında yer alan bazı taşıtların vergi oranlarının, özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak ayrıştırılmasına bağlı olarak Bakanlar Kuruluna, bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını belirleme yetkisi verilmiştir.

6) Fuel oil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmektedir.

Bu Kanunun 62 ncı maddesi ile 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, aynı Kanunun geçici 5 inci maddesinde yer alan fuel oil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaralan da güncellenmektedir.

7) 16 ve daha büyük yaştaki araçların trafik kayıt ve tescilinin silinmesi karşılığı  (hurdaya ayrılması, ihraç edilmesi vs.) yeni alınacak 1600 cm3 geçmeyen araçlarda 10 bin TL ÖTV indirimi sağlanmaktadır.

Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi ile öngörülen düzenlemeyle, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmaktadır. 

İ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na İlişkin Bazı Düzenlemeler

1) Ay içerisinde 30 günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanı kabul edilecektir. 

Bu Kanunun 67 nci maddesiyle, 5510 sayılı Kanun’un Prim belgeleri ve işyeri kayıtları başlıklı 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yapılan değişiklikle, ay içerisinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenin beyanının kabul edilerek, Kurumca bu belgelerin gerekli görülmedikçe istenilmemesi uygulaması getirilmektedir.

2) İşverenlere asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.

Bu Kanunun 73 üncü maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen  geçici 75 inci madde ile özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği verilmesine devam edilmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Yürürlük tarihi: 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 K) Kurumlar Vergisi Kanunu’na İlişkin Düzenleme

1) Bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılmaktadır.

Bu Kanunun 74 üncü maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi yürürlükten kaldırılarak, bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyetine son verilmektedir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2019 (01/01/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere).

2) Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınması

Bu Kanunun 74 üncü maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Tasfiye başlıklı 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası, yine bu Kanunun 9 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanununa taşındığından, yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük tarihi: 28/03/2019

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Akkuyu nükleer enerji santrali yatırımına ilişkin teşvik düzenlemesi yapılmaktadır. 

Bu Kanunun 87 nci maddesiyle, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen ek madde ile Akkuyu nükleer enerji santrali yatırımları 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması amaçlanmaktadır. 

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.