Numara : 47
Tarih : 10.4.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/47

KONU: Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

7 Nisan 2018 tarihli ve 30384 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

1) ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde yer alan G.T.İ.P. numaraları güncellenmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 28 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’nin 2. Mükerrerinde yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listeler güncellenmiştir.

Bu Tebliğ ile yukarıdaki düzenleme doğrultusunda yenilenen G.T.İ.P. numaraları nedeniyle, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde yer alan bazı G.T.İ.P. numaraları güncellenmiştir.

2) İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçılara 3 ay ek süre verilebilecektir.

Tebliğ ile yapılan aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda, ihraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçılara, talepleri doğrultusunda 3 ay ek süre verilebilecektir.

Buna göre, Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün;

a)İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Süre” başlıklı (Ç/2.1.) alt bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış,

Yürürlükten kaldırılan paragraf:

Bu çerçevede, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmemesi halinde, ilgili vergi dairesinden KDV uygulaması açısından ek süre alınmış olsa dahi, tecil edilen ÖTV gecikme zammı (mücbir sebeplerin varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir.”

b) Üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Diğer yandan ihraç kaydıyla teslimlerde KDV yönünden tecil-terkin uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine dair hüküm bulunmasına rağmen, Özel Tüketim Vergisi Kanununda bu yönde bir hüküm yoktur.

İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6) bölümünde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir.”

 

 

c) İhraç Kaydıyla Satılan Malların İadesi (Ç/2.2.) alt bölümünde yer alan  “gerek Kanunda belirtilen yasal süre içerisinde (üç ay) gerekse bu süre” ibaresi  “bu uygulamanın (2.1.) bölümünde belirtilen süreler içerisinde veya bu süreler” şeklinde değiştirilmiştir.

3) İhraç malı taşıyan araçlara vergisiz motorin teslim edebilecek sınır kapıları listesi Tebliğde güncellenmiştir.

Bilindiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile bazı motorinlerin, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi ÖTV’den istisnadır.

Bu Tebliğ ile ÖTV Kanununun 7/A maddesine ilişkin olarak en son yayımlanan ve sınır kapılarını belirleyen 2017/10467 Sayılı Karar (İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) eki bu Tebliğe eklenmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.