Numara : 51
Tarih : 26.4.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/51

KONU: 7103 ve 7104 sayılı Kanunlara İlişkin Tebliğ Taslakları Yayınlanmaya Başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7103 ve 7104 sayılı Kanunlara ilişkin Tebliğ Taslaklarını kamuoyunun bilgisine sunmaya başladı.

Bu sirkülerimizde, söz konusu taslaklara, özet içerikleriyle birlikte yer vermekteyiz.

1) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Taslağı.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Taslağında; 7103 sayılı Kanun ve 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanununda değişiklik yapılan aşağıdaki husulara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir:

 • Arsa karşılığı inşaat işlerinde “teslim” konusu,

 • Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarına KDV istisnası,

 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulaması,

 • İmalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulaması,

 • İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra yapılan alımlar ve iskontolarda KDV hesaplanması,

 • ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirim konusu yapılması,

 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin yurtdışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler,

 • Vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemlerinin tespit edilmesi,

 • Yapılan izahın izaha davet komisyonlarınca yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından öngörülen işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk işlemleri yapılan mükelleflerin de aynı şekilde özel esaslara alınması.

2) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:15).

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağında; 7103 sayılı Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan;

 • Bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılmasına,

 • Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınması

konularında açıklamalara yer verilmektedir.

3) 497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı.

Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında; 7103 sayılı Kanun'un 16 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 30 uncu maddesiyle, madde kapsamına giren mükelleflerce maddede belirtilen şartlar kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesine olanağı getirilmiş ve madde uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

4) 496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı.

Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında;  213 sayılı Kanun’un 267 ve 278 inci maddeleri uyarınca, yangın, deprem ve su basması gibi doğal afetler nedeniyle veya bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi nedenlerle imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde bu kıymetlerdeki değer düşüklüğünün takdir komisyonu marifetiyle tespit edilmesine ilişkin genel uygulamaya ilişkin açıklamalar ile imha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

5) 495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı.

Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında; 7103 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra ticaret siciline tescil edilen mükelleflerden yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

6) 494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı.

494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında; 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe istinaden, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesiyle ilgili açıklamalar yer almaktadır.

7) 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı.

304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 4447 sayılı Kanun’un Geçici 21 inci maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19 ve Geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle sağlanan gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

8) 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı.

303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 7103 sayılı Kanunla yapılan;

 • İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı,

 • Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası,

 • Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması,

 • İlave asgari geçim indirimi uygulaması

konularında açıklamalar yapılmıştır.

9) Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı.

Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Tebliğde (Seri No:4); ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatçılara ek süre verilmesi ile bazı taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki mallar için ödenen ÖTV’nin iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye. 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.