Numara : 52
Tarih : 30.4.2018

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/52

KONU: Turizm Yatırımları İçin Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapılmıştır.

28 Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazete’de bazı turizm yatırımlarına ilişkin 2018/11651 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara geçici 10. madde eklenerek, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (KTKGB) bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için yeni destek unsurları belirlenmiştir.

1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB)

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri; tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığınca önerilen ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen bölgeleri ifade etmektedir.

KTKGB güncel listesine bu bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

2) Sağlanacak olan destekler

Karara göre, KTKGB’de bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için 5. bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının bu maddede belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, aşağıdaki destek, oran, süre, miktar ve şartları uygulanabilecektir. Diğer bir anlatımla, bu maddede belirtilmeyen destekler için 5. Bölge destekleri uygulanacak; ancak 5. Bölge desteklerinden, faiz desteği, vergi indirim desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği ve KDV iadesi desteği bu Karardaki oran ve sürelerde uygulanacaktır.

Örneğin, 5. Bölgede TL kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan uygulanan faiz desteği; bu Karar kapsamında TL kredilerde 7 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 3 puan olarak uygulanacaktır.

a) Faiz Desteği

Bankalardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %80’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının Türk Lirası kredilerde 7 puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 3 puanına kadarı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk 10 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecektir. Faiz desteği tutarı gerçekleşen sabit yatırım tutarının %20’sini geçemeyecektir.

b) Vergi indirim desteği

Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı %55, vergi indirimi oranı %90 ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanacaktır.

c) Sigorta primi işveren hissesi desteği

Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilecektir.

d) KDV iadesi desteği

Sabit yatırım tutarı 100 milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecektir.

3) Teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında yer alan bazı yatırımların bu desteklerden yararlandırılması 

Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı BKK uyarınca;  kongre ve sergi merkezi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler teşvik edilmeyecek yatırımlar arasında yer almaktadır. Ancak bu Karar ile müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanabilecektir.

4) Yatırıma başlama şartı

Karar göre, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için 28.04.2018 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında veya asgari beş milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması germektedir.

5) Yatırımın tamamlanması

Ekonomi Bakanlığına yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilecektir. Yatırımların bitiş tarihi 31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmayacaktır. Bu madde kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, bu tarihe kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen 6 ay içinde müracaat edilmesi gerekmektedir.

6) Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya yatırımın tamamlanamaması

Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31/12/2022 tarihi itibariyle yatırımın tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden yararlanma şartının sağlanması koşuluyla teşvik belgesinde kayıtlı destekler beşinci bölge desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2018/11651 sayılı Karar

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.